Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Internet objekata DRdKb3-03

ECTS 7 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 130640 149745 149746 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JOB JOSIP, nositelj
GRBIĆ RATKO, nositelj
GRBIĆ RATKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s osnovnim teorijskim znanjima i praktičnim vještinama iz područja Interneta objekata te ih osposobiti za samostalan i timski rad na projektima prikupljanja, pohranjivanja, obrade i vizualizacije podataka u skladu s paradigmom Interneta objekata.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Uvod u Internet objekata (engl. Internet of Things - IoT). IoT tehnologije (elementi, sklopovi, komunikacija, platforme i razvojna okruženja). IoT arhitektura i infrastruktura. Sklopovski zasnovani objekti. Prikupljanje i pohranjivanje podataka (mehanizmi, protokoli, aplikacije i usluge). Pristup podacima. Korisnička sučelja i načini prikazivanja podataka. Razumijevanje konteksta. Sigurnost u IoT sustavima. Primjena Interneta objekata: industrija, meteorologija, poljoprivreda, medicina, pametne kuće, pametni gradovi.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Bahga, A., Madisetti V. Internet of Things: A Hands-on-Approach Arshdeep Bahga & Vijay Madisetti, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Dieter Uckelmann, Mark Harrison, Florian Michahelles Architecting the Internet of Things Springer, 2011.

2. 2 Charalampos Doukas Building Internet of Things with the Arduino: 1 CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.

3. 3 H. Zhou The Internet of Things in the Cloud: A Middleware Perspective Boca Raton, CRC Press, 2012.

4. 4 A. McEwen, Hakim Cassimally Designing the Internet of Things John Wiley & Sons, 2013.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. procijeniti i obrazložiti prikladnost elemenata zadanog IoT sustava

2. procijeniti prikladnost alata za razvoj programskog koda mikroupravljačkog sustava u konkretnom projektu

3. izraditi vlastito programsko rješenje uz primjenu više odgovarajućih biblioteka za upotrebu senzora u mikroupravljačkom sustavu

4. predložiti dizajn IoT sustava za zadani jednostavni problem

5. primijeniti teorijske osnove u izradi jednostavnog sustava interneta objekataAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)3011Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)510
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3012Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja510
Rješavanje problema zadanog na KV3013Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem510
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6024Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Izrada seminarskog rada6025Seminarski radPrezentacija seminarskog rada1530