Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Razvoj računalnih igara DRd2-05

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149807 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIVADA ČASLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima proširiti znanje o objektno-orijentiranom programiranju znanjima potrebnim za stvaranje računalne igre. Upoznati studente s pojmom Direct3D te objasniti studentima rad istoga na primjeru crtanja 2D i 3D modela, stavljanja tekstura na modele i optimiziranja geometrije. Studentima objasniti DirectInput, tj. brži i precizniji način kontroliranja objekata u računalnim igrama i dobivanja povratne informacije. Studentima pojasniti način povezivanja zvuka i glazbe s računalnom igrom te kreiranja 3D zvuka pomoću DirectSound sučelja.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod u razvoj računalnih igara. Objektno orijentirano programiranje s naglaskom na C# – klase i objekti, sučelja, pristup podacima, predprocesuiranje podatka. Selekcije. Direct3D API – DirectX sučelje za grafičko manipuliranje objektima u 2D i 3D prostoru. Boje. Teksture. Znakovni nizovi. DirectInput. Upravljanje igrom putem miša, tipkovnice, gampad-a. Force Feedback. DirectSound. 3D zvuk. 2D i 3D modeli igara. Dizajn računalnih igara. Interakcija. Animacija. Fizika računalnih igara. Detekcija dodira. Umjetna inteligencija.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Hocking, Joe Unity in Action: Multiplatform Game Development in C# with Unity 5 Shelter Island NY: Manning Publications, 2015.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Graham Game Coding Complete Cengage Learning PTR, 4th Edition, 2012.

2. 2 S. Rogers Level Up!: The Guide to Great Video Game Design John Wiley & Sons, 2010.

3. 3 R. Penton Beginning C# Game Programming Cengage Learning PTR; 1st edition, 2004.

4. 4 D. Schuller C# Game Programming: For Serious Game Creation Cengage Learning PTR; 1st edition, 2010.

5. 5 J. Gibson Introduction to Game Design, Prototyping, and Development: From Concept to Playable Game with Unity and C# Addison-Wesley, 2015.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti elemente za izradu računalne igre i na temelju toga zaključiti koji su osnovni elementi potrebni za izradu računalne igre

2. isplanirati koji su alati i programske biblioteke potrebni za dizajniranje računalne igre

3. na osnovi usvojenih teorijskih osnova konstruirati jednostavniju računalnu igru

4. interpretirati i analizirati dizajn računalne igreAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)3011Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)010
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3012Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja510
Rješavanje problema zadanog na KV752.53Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem030
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja150.54Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550