Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Obrada slike i računalni vid DRd1-05

ECTS 6 | P 45 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149786 190683 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HABIJAN MARIJA, suradnik
LEVENTIĆ HRVOJE, suradnik
GALIĆ IRENA, nositelj

Ciljevi predmeta

Predstaviti studentima osnovne metode korištene u obradi slike i računalnom vidu, od osnovnih transformacija slike, poboljšavanja slike, ekstrakcije značajki do osnovnih algoritama računalnog vida. Kroz programske zadaće studente upoznati s načinima na koji algoritmi za obradu slike i računalni vid rade.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Vrste slika. Diskretizacija. Degradacija digitalnih slika. Transformacije slika: kontinuirana Fourierova transformacija, diskretna furierova transformacija, piramide slika. Percepcija boje i prostor boja. Kompresija slike. Interpolacija slike. Poboljšanje slike: operacije na točkama, linearni filtri, wavelet, median, M-smoothers, morfologijski filtri, diskretne varijacijske metode, Fourierove metode i dekonvolucija. Ekstrakcija značajki slike: rubovi, rubovi u više-kanalnim slikama i kutevi. Analiza teksture. Segmentacija slike: klasična metoda, optimizacijska metoda. Analiza sekvence slika: lokalna metoda, varijacijska metoda. 3D rekonstrukcija: geometrija kamere, stereo, shape-from-shading. Raspoznavanje objekata: invarijante, eigenspace metode.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Gonzalez, R.C.G.; Woods, R. E. Digital Image Processing New Jersey: Pearson Education, 2008.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 E. Trucco, A. Verri Introductory Techniques for 3-D Computer Vision Prentice Hall, New Jersey, 1998.

2. 2 J. Bigun Vision with Direction Springer, Berlin, 2006.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i opisati koncepte obrade slika i računalnog vida

2. opisati metode obrade slike i računalnog vida

3. primijeniti temelje obrade slike i računalnog vida i procijeniti rezultat

4. analizirati praktični problem obrade digitalne slike

5. koristiti i prilagoditi osnovne algoritme za obradu slike i računalni vid i interpretirati rezultat

6. povezati stečena znanja i primijeniti metode za obradu slike i računalnog vida u aplikacijama otvorenog koda i interpretirati rezultatAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)6021Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)010
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3013,4,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,2,3,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Kontrolne zadaće3013,4,5,6Kontrolne zadaće Provjera riješenih zadataka.1020