Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Vizualizacija podataka DRcd2-03

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149826 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JOB JOSIP, nositelj
LIVADA ČASLAV, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s teoretskim i praktičnim osnovama vizualizacije podataka. Podučiti ih radu s alatima za vizualizaciju podataka. Osposobiti ih za samostalan i grupni rad na projektima vizualizacije podataka te kritičko razmišljanje i vrednovanje vizualizacije podataka.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod u vizualizaciju podataka, važnost vizualizacije podataka: pohrana informacije, pomoć u odlučivanju, prenošenje informacije. Vrste podataka. Nominalni, ordinalni i kvantitativni podaci. Dimenzije i mjere. Varijable vizualnog kodiranja. Referentni model vizualiziranja. Dizajn vizualizacije podataka. Analiza podataka. Vizualizacija višedimenzionalnih podataka. Percepcija, vidni sustav čovjeka, Gestalt psihologija. Interakcija. Animacija. Kartografija. Grafovi i stabla. Boje. Narativna vizualizacija. Vizualizacija teksta. Evaluacija vizualizacije. Alati za vizualizaciju podataka.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 E. R. Tufte The Visual Display of Quantitative Information, 2nd edition Graphics Press, Cheshire, 2001.

2. 2 Murray, S. Interactive Data Visualization for the Web O Reilly, 2013.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. Maclean D3 Tips & Tricks M. Maclean, 2014.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati osnovne elemente vizualizacije

2. dizajnirati i izraditi vlastitu vizualizaciju podataka korištenjem prikladnih alata i programskih biblioteka

3. predložiti dizajn vizualizacije podataka prema dobroj praksi i u skladu s teorijskim osnovama

4. interpretirati i analizirati dizajn vizualizacijeAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)3011Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)510
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja150.52Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja510
Rješavanje problema zadanog na KV150.53Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem510
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3014Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Projekt6022,3Seminarski radVrednovanje rješenja za zadani problem.1530