Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Sistemsko programiranje DRcd1-04

ECTS 6 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 149810 190687 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BAUMGARTNER ALFONZO, nositelj
BALEN JOSIP, suradnik
LUKIĆ IVICA, suradnik
GALBA TOMISLAV, suradnik

Ciljevi predmeta

Predstaviti studentima mogućnosti i ograničenja operacijskih sustava, te zahtjeva korisnika i okruženja. Upoznati studente s razvojem umjereno složene, učinkovite sustavske i primjenske programske podrške uz pomoć modernih programskih načela i alata.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Zahtjevi na sustavsku potporu i primjenske programe. Analiza suvremenih operacijskih sustava (Unix, Linux, Windows) u okruženjima različite složenosti. Razvoj jednostavnijih pogonskih i uslužnih programa. Osnovne tehnike programiranja. Rad s datotekama i direktorijima. Nadzor ulazno-izlaznih jedinica i pristupa. Sigurnosne usluge. Korištenje memorije. Dll datoteke. Obrada iznimaka. Uporaba procesa i niti: događaji i isključivanje, višedretvenost. Signali. Međuprocesna komunikacija: cijevi i poruke. Osnove mrežnog programiranja: socketi. Razvoj sustavske podrške za ugrađene računalne sustave i osnovnih Win32 i Win64 usluga. Grafičko korisničko sučelje: prozori, kontrole. Programiranje vremenskih funkcija. Programi za nadzor rada sustava. Zahvati i modeli za povećanje performansi i njihovo vrednovanje.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Hart, J.M. Windows System Programming (3rd Ed.) Boston: Addison Wesley Professional, 2004.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 A.S. Tanenbaum Modern Operating Systems (2nd Ed.) Prentice Hall, Englewood Clifs, NJ, 2001.

2. 2 Microsoft Windows Team Staff Microsoft Windows XP Professional Resource Kit Microsoft Press, 2003.

3. 3 R. Grehan, R. Moote, I. Cyliax Real-Time Programming: A Guide to 32-bit Embedded Development Addison Wesley, New York, NY, 1999.

4. 4 D. Vandevoorde, N.M. Josuttis C++ Templates: The Complete Guide Addison-Wesley Professional, Boston, NY, 2002.

5. 5 M.E. Russinovich, D.A. Solomon Microsoft Windows Internals (4th Ed.): Microsoft Windows Server(TM) 2003, Windows XP, and Windows 2000 Microsoft Press, 2004.

6. 6 K.A. Robbins, S. Robbins Unix Systems Programming: Communication, Concurrency and Threads Prentice Hall, Indianapolis, IN, 2003.

7. 7 S. Walther Sams Teach Yourself Visual Studio.NET in 21 Days Sams, Indianapolis, IN, 2003

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati i koristiti Windows API za upravljanje datotekama, memorijom i procesima

2. rješavati složenije probleme s nitima, te koristiti mehanizme sinkronizacije i pouzdane modele za rad s nitima

3. koristiti međuprocesnu komunikaciju i naučiti praktično implementirati mrežne načine komunikacije

4. dizajnirati sistemske programe koji koriste asinkorni ulazi i izlaz, te objasniti novosti koje su došle s Win64 API-jem

5. naučiti pisati sistemske programe koji koriste Win32 APIAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3,4,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)510
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3012,3,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1230
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja541.81,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Testovi znanja361.21,2,3,4digitalni ispit znanja putem loomen-aAutomatska provjera danih odgovora020