Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Razvoj mobilnih aplikacija DRcKb2-05

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 149805 149806 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BALEN JOSIP, nositelj
ZORIĆ BRUNO, suradnik
ŽNIDAREC KARLO, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s tehnologijama za izradu aplikacija za mobilne uređaje. Pokazati način izrade korisničkog sučelja, funkcionalnosti aplikacije te povezivanje sučelja i funkcionalnosti. Upoznati studente s načinima testiranja aplikacija na uređajima i simulatoru. Izrada dokumentacije izvornog koda.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Upoznavanje s alatima za izradu aplikacija za mobilne uređaje. Glavne komponente mobilne aplikacije. Izrada korisničkog sučelja za mobilne aplikacije. Osmišljavanje programskog rješenje za rješavanje stvarnih problema. Korištenje programskog koncepta specifičnog za izradu aplikacija za mobilne uređaje. Programska implementacija dizajna. Programska implementacija različitih funkcionalnosti. Korištenje i upravljanje senzorima ugrađenim u mobilnim uređajima. Korištenje simulatora prilikom testiranja ispravnosti aplikacija. Provođenje strukturnog i funkcionalnog testiranja na stvarnim mobilnim uređajima. Izrada dokumentacije izvornog koda.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Razvoj mobilnih aplikacija-priručnik za edukaciju Osijek: Elektrotehnički fakultet Osijek, 2013.

2. 2 Phillips, Bill; Stewart, Chris; Hardy, Brian; Marsicano, Kristin Android Programming: The Big Nerd Ranch Guide (2nd Edition) Atlanta: Big Nerd Ranch, LLC., 2015,


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 P. Sarang Java Programming Oracle Press, 2012.

2. 2 I. F. Darwin Android Cookbook Problems and Solutions for Android Developers O Reilly Media, 2012.

3. 3 R. Cadenhead Java 6 II izdanje Kombib, 2008.

4. 4 D. Poo, D. Kiong, S. Ashok Object-Oriented Programming and Java Springer Verlag, 2007.

5. 5 Reto Meier Professional Android 4 Application Development Wiley, 2012.

6. 6 M. Gargenta Learning Android - Building Applications for the Android Market O Reilly Media, 2011.

7. 7 Y. Fain Programiranje Java Wrox, 2011.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati programske koncepte specifične za izradu aplikacija za mobilne uređaje

2. koristiti platformu za izradu aplikacija za mobilne uređaje

3. izraditi složenu mobilnu aplikaciju i programski implementirati dizajnirano sučelje

4. provesti strukturno i funkcionalno testiranje aplikacije na stvarnim mobilnim uređajima

5. kreirati dokumentaciju izvornog koda aplikacije

6. preporučiti alternativne pristupe rješavanju specifičnog problema uočenog tijekom testiranjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti