Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Industrijska informatika DRb3Ec1-03

ECTS 7 | P 30 | A 15 | L 30 | K 0 | ISVU 149740 149741 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

FILKO DAMIR, suradnik
SLIŠKOVIĆ DRAŽEN, nositelj
BOŠNJAK FERDO, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa zadaćama vođenja složenog proizvodnog procesa, te načinom realizacije sustava za automatsko vođenje procesa, od razine spoja s tehničkim procesom, preko sustava upravljanja, do sustava nadzora procesa i proizvodnje u cjelini. Prikazati primjenu PLC-ova, SCADA sustava te industrijskog komunikacijskog sustava, što su temelji za praktičnu realizaciju sustava za automatsko vođenje vrlo različitih procesa.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Proizvodni sustav i industrijsko postrojenje. Zadaća vođenja procesa i stratifikacija zadataka vođenja. Informatizacija i automatizacija proizvodnog sustava. Osnovna struktura sustava za automatsko vođenje procesa. Primjeri iz prakse. Sustav za mjerenje i prikaz procesnih veličina. Sustav automatskog upravljanja. Digitalna realizacija regulatora. Procesno računalo i programibilni logički kontroler (PLC). Povezivanje procesnog računala s procesom. Upravljačka jedinica - središnja jedinica sustava za automatsko vođenje procesa. Strukture procesne jedinice: centralne i decentralne, hijerarhijske i distribuirane. Nadzorna jedinica - podsustav za komunikaciju operater-proizvodni sustav i procesna baza podataka. Strukture nadzorne jedinice i načini opsluge suvremenog automatiziranog sustava. Oprema za realizaciju procesne i nadzorne jedinice. Komunikacijski sustavi za primjenu u industriji. Prijenosne tehnologije/standardi opće namjene na kojima se temelji većina industrijskih komunikacijskih standarda. Tehnologije za komunikaciju na razini polja i na višim razinama vođenja. Specijalizirane mreže za PLCove. Programska podrška u sustavima za automatizaciju. Korisnički programski alati. Primjeri cjelovitih sustava; za upravljanje i automatizaciju proizvodnih sustava te za nadzor automatiziranog proizvodnog sustava. Informacije važne za projektiranje i održavanje sustava za automatizaciju.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Slišković, D. Procesna automatizacija – predavanja ETFOS, Osijek, 2009.

2. 2 Perić, N. Automatizacija postrojenja i procesa - predavanja FER, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Smiljanić, G. Računala i procesi Školska knjiga, Zagreb, 1991.

2. 2 Jović, F. Kompjutersko vođenje procesa Zveza organizacij za tehničko kulturo Slovenije, Ljubljana, 1988.

3. 3 Crispin, A. J. Programmable Logic Controllers and their Engineering Applications McGraw-Hill Publishing Company, 1997.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati načine vođenja složenog tehničkog (proizvodnog) procesa te objasniti što je informatizacija i automatizacija u vođenju procesa

2. opisati strukturu i način rada procesnog računala te njegovu realizaciju u obliku programibilnog logičkog upravljača

3. odabrati konfiguraciju PLC-a i napisati upravljački/korisnički program za jednostavnije i složenije zadatke

4. objasniti prednosti i nedostatke (de)centralizacije u realizaciji sustava za automatsko vođenje procesa

5. opisati ulogu i strukturu programske podrške SCADA, te njena glavna sučelja

6. definirati zahtjeve na komunikacijski sustav na pojedinim razinama vođenja te odabrati prikladnu komunikaciju za određenu namjenu

7. uspostaviti komunikaciju, s nekoliko komunikacijskih standarda, koristeći Simatic opremuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti