Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Osiguranje kakvoće programske podrške DRac3-03

ECTS 7 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149788 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BLAŽEVIĆ DAMIR, nositelj
ROMIĆ KREŠIMIR, suradnik
GALBA TOMISLAV, suradnik

Ciljevi predmeta

Polaznicima pružiti uvid u načine utvrđivanja kvalitete softvera, proces osiguranja kvalitete, metrike i upravljanje životnim ciklusom. Upoznati polaznike s načinima i tehnikama za upravljanje razvojem softvera, izradu, implementaciju, testiranje i umirovljenje.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Organizacija programa osiguranja kvalitete softvera. Menadžment kvalitete procesa. Kriza softvera. Standardizacija osiguranja kvalitete. Cijena kvalitete softvera. Statička i dinamička analiza primijenjena na osiguranje kvalitete. Pouzdanost softvera. Menadžment pouzdanosti softvera. Testiranje softvera. Održavanje softvera i menadžment konfiguracije.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 A. S. Tanenbaum Structured Computer Organization, 7th ed. Prentice-Hall, New Jersey, 2005

2. 2 J. Schauffele Automotive Software Engineering: Principles, Processes, Methods, and Tools SAE International, 2005.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 N. Navet, F. Simonot-Lion (Editors) Automotive Embedded Systems Handbook CRC Press, 2009.

2. 2 E. Cochlovius, A. Stiegler Frame-synchronous, distributed video-decoding for in-vehicle infotainment systems 2011 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Berlin (ICCE-Berlin). 2011.

3. 3 R. Pressman Software engineering McGraw-Hill, 1987.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razlikovati i prepoznati načine određivanja kvalitete računalne podrške (softver)

2. prepoznati, razlikovati i primjeniti postojeće norme za razvoj softvera u konkretnom slučaju

3. procijeniti složenost projekta računalne podrške i odrediti potrebne resurse

4. oorganizirati, voditi, sudjelovati u timu za izradu računalne podrške za primjenu u automobilskoj industriji

5. osmisliti, isplanirati i izvršiti testiranje računalne podrške za primjenu u automobilskoj industriji

6. prepoznati, razumjeti i opisati inženjerske procese i praksu koji se koriste u industriji automobilske programske podrške i primijeniti ta razumijevanja na dizajn, implementaciju i testiranje sustava automobilske programske podrškeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti