Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Metode i tehnike testiranja programske podrške DRac1-06-18

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 190627 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HOCENSKI ŽELJKO, nositelj
VIDOVIĆ IVAN, suradnik
MARTINOVIĆ GORAN, nositelj
SKELEDŽIJA ANDREJ, suradnik
KURTAGIĆ DINO, suradnik

Ciljevi predmeta

Objasniti studentima modele, metode i tehnike testiranja programske podrške, načine ručnog i automatiziranog testiranja, planiranja i provedbe testiranja. Pokazati i analizirati mogućnosti, odabir i načine korištenja tehnika testiranja kroz životni vijek razvoja, po raznim modelima, kao i statičko i dinamičko, te funkcionalno i nefunkcionalno testiranje uz primjenu odgovarajućih standarda testiranja. Osposobiti studente za dizajn testnog slučaja i scenarija testiranja, provođenje testiranja u agilnim, ugradbenim web i mobilnim programskim okolinama uz primjenu odgovarajućih alata za provođenje i automatiziranje testiranja, te poboljšanje programskog koda.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo, izborni blok DRA, DRC.

Sadržaj

Uvod i osnovni pojmovi, pouzdanost programske podrške, modeli testiranja, metode i tehnike testiranja programskih sustava. Ciljevi i ograničenja testiranja. Ručno i automatizirano testiranje. Planiranje i nadzor testiranja. Upravljanje testiranjem. Testiranje kroz životni vijek programske podrške (testing throught the software life cycle). Odabir tehnike testiranja. Testiranje po modelima crne, sive i bijele kutije. Statičko i dinamičko testiranje. Metode funkcionalnog i nefunkcionalnog testiranja: testiranje jedinica koda (unit testing), integracijsko testiranje, testiranje sustava, regresijsko testiranje, testiranje prihvaćanja; testiranje performansi (opterećenje, stres), strukturno testiranje, testiranje zasnovano na modelu (model-based testing), testiranje objektno-orijentirano napisane programske podrške, testiranje upotrebljivosti, sigurnosti, prenosivosti, testiranje korisničkog iskustva. Dokumentiranje testiranja i pogrešaka. Analiza pogrešaka. Dizajn testnog slučaja i scenarija testiranja. Provođenje testiranja. Razvoj programske podrške pokretan testiranjem (test-driven development). Poboljšanje programskog koda testiranjem. Standardi testiranja (ISO/IEC 9126, 9241-11, 25000:2005, 12119, ostali). Rizici pri testiranju. Testiranje u agilnim okolinama. Testiranje ugradbenih programskih rješenja. Testiranje web i mobilnih aplikacija. Alati za automatizirano testiranje. Primjeri testiranja u navedenim okolinama.

Oblici provođenja nastave

predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 B. Laboon A Friendly Introduction to Software Testing CreateSpace Independent Publishing Platform, 1st Ed., 2016.

2. 2 G.J. Myers, C. Sandler The Art of Software Testing Wiley; 3rd Ed., 2016.

3. 3 G. Paskal Test Automation in the Real World: Practical Lessons for Automated Testing Independently published, 2017.

4. 4 Pezzé; M; Young, M. Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques John Wiley & Sons, 2008


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 S. McMaster Web Application Testing for Developers 2017.

2. 2 K. Nuvvula How to Test Mobile Applications: A Practical Guide to Mobile Application Testing Kishore Nuvvula, 1st Ed., 2016.

3. 3 J.W. Grenning Test Driven Development for Embedded C (Pragmatic Programmers) Pragmatic Bookshelf, 1st Ed., 2011.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Razumjeti modele pouzdanosti, metode i tehnike testiranja programske podrške za ručno i automatizirano testiranje kroz životni vijek i korištenjem prikladnih modela i dinamike testiranja.

2. Definirati i stvarati potrebnu programsku i testnu okolinu za provođenje funkcionalnog i nefunkcionalnog testiranja, kao i razvoja programa pokretanog testiranjem.

3. Primijeniti definiranu programsku i testnu okolinu, alate za ručno i automatizirano testiranje za dizajn testnog slučaja i scenarija testiranja, provođenje testiranja u ugradbenim, agilnim, web i mobilnim okolinama, te dokumentiranje testiranja.

4. Vrednovati rezultate testiranja s ciljem poboljšanja metoda i tehnika testiranja, procjene i smanjenja rizika, kao i poboljšanja programskog koda na temelju testiranja.

5. Ispitati razinu udovoljavanja ostvarenih programskih rješenja standardima testiranja.

6. Analizirati i modificirati programska rješenja s ciljem poboljšanja programskog koda, te postupaka testiranja.Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje: Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)3011,2Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%.05
Rješavanje problemskih, modelskih i programskih zadataka3012,3,4Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka12.525
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3013,4,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja 1020
Projektni zadatak3013,4,5,6Seminarski rad iz projektnog zadatkaVrednovanje rješenja za zadani problem1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora1020