Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Upravljanje procesima DRab1-02

ECTS 7 | P 45 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149821 190623 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

CUPEC ROBERT, nositelj
GRBIĆ RATKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Proširiti studentima znanje o automatskom upravljanju stečeno u okviru preddiplomskog studija sa znanjima o metodama analize i sinteze sustava upravljanja u prostoru stanja, složenijim strukturama sustava upravljanja te analize i sinteze relejnih sustava upravljanja; Naučiti polaznike kako postaviti jednostavan matematički model procesa i iz njega izvući zaključke o njegovim dinamičkim svojstvima; Upoznati polaznike s pojmom identifikacije procesa; Osposobiti polaznike za izradu osnovnog računalnog programa za realizaciju digitalnog regulatora.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Prikaz sustava u prostoru stanja. Sinteza regulatora metodom postavljanja polova. Osnove matematičkog modeliranja procesa primjenom teorijske analize i snimanjem procesnih veličina. Sinteza regulatora metodom krivulje mjesta korijena. Predupravljanje. Kaskadno upravljanje. Upravljanje viševarijabilnim spregnutim procesima. Diskretni sustavi upravljanja. Sinteza regulatora u diskretnom području. Izvedbeni aspekti PID regulatora. Izvedba digitalnog regulatora u obliku računalnog programa. Upravljanje procesima s izraženim mrtvim vremenom. Prediktivni regulatori. Sinteza linearnih diskretnih regulatora u prostoru stanja. Estimatori varijabli stanja. Osnove identifikacije procesa. Osnovne strukture adaptivnih sustava upravljanja. Optimalno upravljanje.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 J. ström, B. Wittemark Adaptive Control Dover Publications inc, New York, 2008


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 T. Šurina Automatska regulacija Školska knjiga, Zagreb, 1991.

2. 2 Z. Kovačić, S. Bogdan, V. Krajči Osnove robotike Graphis Zagreb, 2002.

3. 3 Z. Vukić, Lj. Kuljača Automatsko upravljanje: analiza linearnih sustava Kigen, Zagreb, 2005.

4. 4 J. ström, B. Wittemark Computer Controlled Systems: Theory and Design New Jersey, Prentice-Hall, 1997

5. 5 N. Perić Automatsko upravljanje - predavanja Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2004.

6. 6 N. Perić, I. Petrović Automatizacija postrojenja i procesa - predavanja Zavodska skripta, FER, Zagreb, 2002.

7. 7 R. Cupec Diskretni sustavi upravljanja, nastavni materijali Zavod za industrijska postrojenja i automatizaciju, ETF Osijek, 2010.

8. 8 R. Cupec Sinteza digitalnog regulatora metodom postavljanja polova Zavod za industrijska postrojenja i automatizaciju, ETF Osijek, 2012.

9. 9 N. Perić, D. Slišković Identifikacija procesa, nastavni materijali Zavod za industrijska postrojenja i automatizaciju, ETF Osijek, 2009

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Postaviti model procesa u prostoru stanja

2. Primijeniti alat za identifikaciju procesa za dobivanje modela procesa

3. Projektirati digitalni polinomski regulator metodom postavljanja polova

4. Projektirati digitalni regulator u prostoru stanja

5. Povezati osnovne upravljačke elemente u sustav upravljanja složenije strukture: sustava upravljanja s unaprijednom kompenzacijom poremećaja, kaskadnog upravljanja, sustava s više upravljačkih i mjernih signala te upravljanja procesima s izraženim mrtvim v

6. Objasniti princip rada i strukturu adaptivnih sustava upravljanja

7. Izraditi jednostavni upravljački program za programirljivi logički kontroler (PLC)Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti