Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Algoritmi i arhitektura DSP-a DRa1-05

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149715 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MATIĆ TOMISLAV (ml.), nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati teorijska, simulacijska i praktičnih znanja iz područja arhitekture, algoritama i programiranja procesora za digitalnu obradu signala (DSP).

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Uvod. Zahtjevi na procesor u izvođenju algoritama za digitalnu obradu signala: IIR, FIR, FFT. Arhitektura procesora za digitalnu obradu signala: RISC, DSP, put podataka. MAC jedinica, ALU jedinica, posmačni sklop, memorijska organizacija, arhitekture sabirnica, arbitracija, načini adresiranja. Instrukcijski skup, formati podataka, načini predstavljanja brojeva; osnovne operacije, kompleksna aritmetika, konvolucija, vektorska aritmetika, paralelna obrada podataka. Programski jezici C, asembler, algoritmi, razvojni alati i programiranje DSP-a, rad u stvarnom vremenu. Primjena DSP-a: obrada zvuka, obrada slike, računalni vid, kodiranje i dekodiranje videa.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Rulph, Chassaing; S. Donald, Reay Digital Signal Processing and Applications with the TMS320C6713 and TMS320C6416 DSK, 2nd Edition John Wiley & Sons, 2008., New Jersey.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 F. Mayer-Lindenberg Dedicated Digital Processors, Methods in Hardware/Software System Design; 1. Edition John Wiley & Sons 2004.

2. 2 D. Markovic, R. W. Brodersen DSP Architecture Design Essentials (Electrical Engineering Essentials) Springer 2012.

3. 3 S. Mitra Digital Signal Processing with Student September 2010, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 2010.

4. 4 P. Pirsch Architectures for Digital Signal Processing John Wiley & Sons, 1998.

5. 5 P. Lapsley, J. Bier, A. Shoham, E. A. Lee DSP Processor Fundamentals, Architectures and Wiley-IEEE Press, 1997.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati zahtjeve na procesor za digitalnu obradu signala

2. skicirati i objasniti arhitekture procesora za digitalnu obradu signala

3. razlikovati te demonstrirati rad pojedine funkcionalne jedinice procesora za digitalnu obradu signala

4. primijeniti i demonstrirati programske alate za simulaciju i razvoj programske podrške procesora za digitalnu obradu signala

5. razviti programsko rješenje u asemblerskom i C programskom jeziku

6. primijeniti i demonstrirati programsko rješenje na DSP razvojnom sustavuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti