Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Šah i računala DRI-09

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 67063

Loomen obavijesti
Pregled svih Loomen obavijesti

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ALEKSI IVAN, nositelj
MILETIĆ JOSIP , suradnik

Ciljevi predmeta

Studentima predstaviti specifične probleme iz područja šaha, algoritama i programiranja računala. Upoznati studente s alatima za izradu računalnih aplikacija i implementaciju jednostavnih i složenih računalnih algoritama. Predstaviti metode za generiranje poteza, ocjenu pozicije, logičko odlučivanje, sparivanje igrača na turnirima, izračun ELO rejtinga igrača te računalni PGN format zapisa šahovske partije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Pravila igre. Izrada aplikacije za povlačenje izvedivih šahovskih poteza. Izrada aplikacije sa PGN (Portable Game Notation) formatom zapisa šahovske partije. Upoznavanje sa digitalnim šahovskim satom i izrada aplikacije za šahovski sat. Izrada aplikacije za sparivanje igrača na turniru prema bergerovom i švicarskom sustavu. Šahovske titule i njihovo dodjeljivanje. ELO rating. Izrada aplikacije za izračun šahovskog rejtinga na temelju matematičkog modela igrača. Učenje naprednih elemenata šahovske igre. Taktika i strategija u šahu. Šahovska otvaranja, središnjica i završnica. Učenje kako računalo igra šah. Generiranje poteza. Funkcija troška. Pretraživanje grafa sa iterativnim povećavanjem dubine. Hash tablica. Glavne karakteristike računala Deep-Blue i programa ChessBase. Bitboard način zapisa pozicije. Predstavljanje šaha pomoću grafa. Učenje i primjena min-max algoritma za odlučivanje tijekom šahovske partije. Heuristički i egzaktni pristup. Izrada aplikacije sa umjetnom inteligencijom za igranje šahovske partije. Stjecanje općeg znanja o šahovskoj igri. Primjena MATLAB, C++, C# i Visual Basic programskih jezika za izradu jednostavnih i složenih šahovskih aplikacija.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaseminari i radionicesamostalni zadacimultimedija i mrežalaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Cvetnić, Vladimir. Viša škola šaha. Zagreb: Alfa d.d., 2009.

2. Levy, David N. L. Monty Newborn: "How Computers Play Chess," Ishi Press, 2009.

3. David N. L. Levy, Monty Newborn: "How Computers Play Chess," Ishi Press, 2009.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. Averbah, Kotov, Judovič: "Put ka majstrorstvu," Centar za unapređivanje šaha, Beograd, 1977.

2. Reuben Fine: "Osnovne šahovske konačnice 1 i 2," Šahovska naklada, Zagreb 1982.

3. Vladimir Cvetnić,: "Viša škola šaha," Alfa d.d., Zagreb, 2009.

4. Robert Sedgewick, Kevin Wayne: "Algorithms (4th Edition)," Addison-Wesley Professional; 4th edition, 2011.

5. Vladimir Vuković: "Uvod u šah," Šahovska naklada, Zagreb, 1980.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati, prepoznati i opisati prednosti i mane šahovske pozicije

2. razlikovati, objasniti i usporediti rad pojedinih dijelova šahovskog računalnog programa

3. analizirati i usporediti rad različitih jednostavnih i složenih računalnih algoritama

4. razviti i demonstrirati jednostavne računalne aplikacije s primjenom u šahu

5. primijeniti i testirati jednostavne šahovske aplikacije

6. interpretirati i obrazložiti rad razvijenih i primijenjenih računalnih aplikacijaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

42
ECTS
1.4
- definirati, prepoznati i opisati prednosti i mane šahovske pozicije- razlikovati, objasniti i usporediti rad pojedinih dijelova šahovskog računalnog programa- analizirati i usporediti rad različitih jednostavnih i složenih računalnih algoritamaPredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

0
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
33
ECTS

1.1
- razlikovati, objasniti i usporediti rad pojedinih dijelova šahovskog računalnog programa- analizirati i usporediti rad različitih jednostavnih i složenih računalnih algoritama- razviti i demonstrirati jednostavne računalne aplikacije s primjenom u šahu- primijeniti i testirati jednostavne šahovske aplikacije- interpretirati i obrazložiti rad razvijenih i primijenjenih računalnih aplikacijaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

0
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- definirati, prepoznati i opisati prednosti i mane šahovske pozicije- razlikovati, objasniti i usporediti rad pojedinih dijelova šahovskog računalnog programa- analizirati i usporediti rad različitih jednostavnih i složenih računalnih algoritama- interpretirati i obrazložiti rad razvijenih i primijenjenih računalnih aplikacijaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

30
Max

60
Seminarski rad Broj radnih sati
30
ECTS

1
- definirati, prepoznati i opisati prednosti i mane šahovske pozicije- razlikovati, objasniti i usporediti rad pojedinih dijelova šahovskog računalnog programa- analizirati i usporediti rad različitih jednostavnih i složenih računalnih algoritama- razviti i demonstrirati jednostavne računalne aplikacije s primjenom u šahuUsmeno izlaganje Pitanja na osnovu izloženog Min

0
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100