Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Razvoj računalnih igara DRd2-05

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149807 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIVADA ČASLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima proširiti znanje o objektno-orijentiranom programiranju znanjima potrebnim za stvaranje računalne igre. Upoznati studente s pojmom Direct3D te objasniti studentima rad istoga na primjeru crtanja 2D i 3D modela, stavljanja tekstura na modele i optimiziranja geometrije. Studentima objasniti DirectInput, tj. brži i precizniji način kontroliranja objekata u računalnim igrama i dobivanja povratne informacije. Studentima pojasniti način povezivanja zvuka i glazbe s računalnom igrom te kreiranja 3D zvuka pomoću DirectSound sučelja.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod u razvoj računalnih igara. Objektno orijentirano programiranje s naglaskom na C# – klase i objekti, sučelja, pristup podacima, predprocesuiranje podatka. Selekcije. Direct3D API – DirectX sučelje za grafičko manipuliranje objektima u 2D i 3D prostoru. Boje. Teksture. Znakovni nizovi. DirectInput. Upravljanje igrom putem miša, tipkovnice, gampad-a. Force Feedback. DirectSound. 3D zvuk. 2D i 3D modeli igara. Dizajn računalnih igara. Interakcija. Animacija. Fizika računalnih igara. Detekcija dodira. Umjetna inteligencija.

Vrste izvođenja nastave

predavanjalaboratorijske vježbekonstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Hocking, Joe. Unity in Action: Multiplatform Game Development in C# with Unity 5. Shelter Island NY: Manning Publications, 2015.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. D. Graham, Game Coding Complete, Cengage Learning PTR, 4th Edition, 2012.

2. S. Rogers, Level Up!: The Guide to Great Video Game Design, John Wiley & Sons, 2010.

3. R. Penton, Beginning C# Game Programming, Cengage Learning PTR; 1st edition, 2004.

4. D. Schuller, C# Game Programming: For Serious Game Creation, Cengage Learning PTR; 1st edition, 2010.

5. J. Gibson, Introduction to Game Design, Prototyping, and Development: From Concept to Playable Game with Unity and C#, Addison-Wesley, 2015.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti elemente za izradu računalne igre i na temelju toga zaključiti koji su osnovni elementi potrebni za izradu računalne igre

2. isplanirati koji su alati i programske biblioteke potrebni za dizajniranje računalne igre

3. na osnovi usvojenih teorijskih osnova konstruirati jednostavniju računalnu igru

4. interpretirati i analizirati dizajn računalne igreTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)

30
ECTS
1
- usporediti elemente za izradu računalne igre i na temelju toga zaključiti koji su osnovni elementi potrebni za izradu računalne igrePredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- isplanirati koji su alati i programske biblioteke potrebni za dizajniranje računalne igreLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

5
Max

10
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
75
ECTS

2.5
- na osnovi usvojenih teorijskih osnova konstruirati jednostavniju računalnu igruKonstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

0
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- interpretirati i analizirati dizajn računalne igreUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100