Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Vizualizacija podataka DRcd2-03

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149826 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JOB JOSIP, nositelj
LIVADA ČASLAV, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike s teoretskim i praktičnim osnovama vizualizacije podataka. Podučiti ih radu s alatima za vizualizaciju podataka. Osposobiti ih za samostalan i grupni rad na projektima vizualizacije podataka te kritičko razmišljanje i vrednovanje vizualizacije podataka.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod u vizualizaciju podataka, važnost vizualizacije podataka: pohrana informacije, pomoć u odlučivanju, prenošenje informacije. Vrste podataka. Nominalni, ordinalni i kvantitativni podaci. Dimenzije i mjere. Varijable vizualnog kodiranja. Referentni model vizualiziranja. Dizajn vizualizacije podataka. Analiza podataka. Vizualizacija višedimenzionalnih podataka. Percepcija, vidni sustav čovjeka, Gestalt psihologija. Interakcija. Animacija. Kartografija. Grafovi i stabla. Boje. Narativna vizualizacija. Vizualizacija teksta. Evaluacija vizualizacije. Alati za vizualizaciju podataka.

Vrste izvođenja nastave

predavanjasamostalni zadacilaboratorijske vježbekonstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. E. R. Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, 2nd edition, Graphics Press, Cheshire, 2001.

2. Murray, S. Interactive Data Visualization for the Web. O’Reilly, 2013.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. M. Maclean, D3 Tips & Tricks, M. Maclean, 2014.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati osnovne elemente vizualizacije

2. dizajnirati i izraditi vlastitu vizualizaciju podataka korištenjem prikladnih alata i programskih biblioteka

3. predložiti dizajn vizualizacije podataka prema dobroj praksi i u skladu s teorijskim osnovama

4. interpretirati i analizirati dizajn vizualizacijeTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)

30
ECTS
1
- opisati osnovne elemente vizualizacijePredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

5
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- dizajnirati i izraditi vlastitu vizualizaciju podataka korištenjem prikladnih alata i programskih bibliotekaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

5
Max

10
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- predložiti dizajn vizualizacije podataka prema dobroj praksi i u skladu s teorijskim osnovamaKonstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

5
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- interpretirati i analizirati dizajn vizualizacijeUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Projekt Broj radnih sati
60
ECTS

2
- dizajnirati i izraditi vlastitu vizualizaciju podataka korištenjem prikladnih alata i programskih biblioteka- predložiti dizajn vizualizacije podataka prema dobroj praksi i u skladu s teorijskim osnovamaSeminarski rad Vrednovanje rješenja za zadani problem. Min

15
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100