Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Diskretna matematika DR4I-10-18

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 149725 190633 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RUDEC TOMISLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Naučiti studente pojmove i jednostavne primjere iz matematičke logike, teorije skupova i teorije brojeva. Pripremiti studente za cjeloživotno učenje i korištenje matematičkih struktura, relacija i operacija kao alata u primjeni.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Matematička logika. Uvod u logiku. Logika sudova. Alfabet logike sudova. Semantika i sintaksa. Logičke operacije. Tablice istinitosti. Tautologije. Konjunktivna i disjunktivna normalna forma. Sudovne jednadžbe. Prirodna dedukcija. Osnove teorije skupova. Skupovne operacije. Vennovi dijagrami. Binarne relacije. Relacije ekvivalencije. Particija skupa. Relacije poretka. Osnove teorije brojeva. Cijeli brojevi. Djeljivost i prosti brojevi. Kongruencije. Eulerova funkcija. Eulerov teorem i mali Fermatov teorem. Uvod u diofantske jednadžbe.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Žubrinić, Darko Diskretna matematika Zagreb:Element, 2002.

2. 2 Anderson, I. A first Course in Discrete Mathematics Springer Verlag, 2001.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Stanford Encyclopedia of Phylosophy, Classical Logic e- skripta

2. 2 Mladen Vuković Logika e-skripta

3. 3 M. Vuković i V. Čačić Teorija skupova e-skripta (PMF Zagreb)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kreirati KNF i DNF i pojednostavniti ih

2. kreirati model izvoda za rješenja sudovne jednadžbe

3. dizajnirati zadani skup na osnovu zahtjeva iz osnova teorije skupova

4. stvoriti model za konstrukciju rješenja zadatka iz teorije skupova

5. kreirati izvod za određenje rješenja kod zadataka iz osnova teorije brojevaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti