Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Šah i računala DR4I-09

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 67063 149819 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ALEKSI IVAN, nositelj
MILETIĆ JOSIP (vanjski suradnik), suradnik

Ciljevi predmeta

Studentima predstaviti specifične probleme iz područja šaha, algoritama i programiranja računala. Upoznati studente s alatima za izradu računalnih aplikacija i implementaciju jednostavnih i složenih računalnih algoritama. Predstaviti metode za generiranje poteza, ocjenu pozicije, logičko odlučivanje, sparivanje igrača na turnirima, izračun ELO rejtinga igrača te računalni PGN format zapisa šahovske partije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Pravila igre. Izrada aplikacije za povlačenje izvedivih šahovskih poteza. Izrada aplikacije sa PGN (Portable Game Notation) formatom zapisa šahovske partije. Upoznavanje sa digitalnim šahovskim satom i izrada aplikacije za šahovski sat. Izrada aplikacije za sparivanje igrača na turniru prema bergerovom i švicarskom sustavu. Šahovske titule i njihovo dodjeljivanje. ELO rating. Izrada aplikacije za izračun šahovskog rejtinga na temelju matematičkog modela igrača. Učenje naprednih elemenata šahovske igre. Taktika i strategija u šahu. Šahovska otvaranja, središnjica i završnica. Učenje kako računalo igra šah. Generiranje poteza. Funkcija troška. Pretraživanje grafa sa iterativnim povećavanjem dubine. Hash tablica. Glavne karakteristike računala Deep-Blue i programa ChessBase. Bitboard način zapisa pozicije. Predstavljanje šaha pomoću grafa. Učenje i primjena min-max algoritma za odlučivanje tijekom šahovske partije. Heuristički i egzaktni pristup. Izrada aplikacije sa umjetnom inteligencijom za igranje šahovske partije. Stjecanje općeg znanja o šahovskoj igri. Primjena MATLAB, C++, C# i Visual Basic programskih jezika za izradu jednostavnih i složenih šahovskih aplikacija.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Cvetnić, Vladimir Viša škola šaha Zagreb: Alfa d.d., 2009.

2. 2 Levy, David N. L. Monty Newborn How Computers Play Chess Ishi Press, 2009.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Averbah, Kotov, Judovič Put ka majstrorstvu Centar za unapređivanje šaha, Beograd, 1977.

2. 2 Reuben Fine Osnovne šahovske konačnice 1 i 2 Šahovska naklada, Zagreb 1982.

3. 3 Robert Sedgewick, Kevin Wayne Algorithms (4th Edition) Addison-Wesley Professional; 4th edition, 2011.

4. 4 Vladimir Vuković Uvod u šah Šahovska naklada, Zagreb, 1980.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati, prepoznati i opisati prednosti i mane šahovske pozicije

2. razlikovati, objasniti i usporediti rad pojedinih dijelova šahovskog računalnog programa

3. vrednovati i ocijeniti rad različitih jednostavnih i složenih računalnih algoritama

4. razviti i demonstrirati jednostavne računalne aplikacije s primjenom u šahu

5. primijeniti i testirati jednostavne šahovske aplikacije

6. ocijeniti rad razvijenih i primijenjenih računalnih aplikacijaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti