Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Sonarsko računarstvo DR4I-08

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 115918 149815 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ALEKSI IVAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Predstaviti studentima osnove dizajniranja sonarskog sustava i vještine za rekonstrukciju površine i slike podvodnih objekata primjenom signala sonara. Predstaviti postupke za prikaz spektra signala, digitalno filtriranje 1D i 2D signala sonara, stvaranje 2D i 3D slike podmorja, dizajniranje antene odnosno polja primopredajnika, prikaz dijagrama zračenja antene, simuliranje odašiljanja i uzorkovanja valova, obrada slike sonara, izdvajanje podvodnih mina u slikama sonara.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Matematički modeli podvodnog medija za prijenos valova. Simulacija rasprostiranja te odašiljanja i uzorkovanja valova. Pretvorbe koordinata između koordinatnih sustava okoline, sonara i ronilice. Primjena 3D računalnih modela za simulaciju rekonstrukcije podmorja. Računalni modeli trupa broda i pomorskih luka. Simuliranje rekonstrukcije trupa broda. Algoritmi stvaranja 2D i 3D slike podmorja promjenom sonar sustava. Izračun dijagrama zračenja linearnog polja podvodnih primopredajnika. Digitalni FIR filtri za pojasno ograničen signal. Metode filtriranja 1D i 2D signala sonara. Postupci kvadraturne demodulacije. Postupci formiranja zraka antene u vremenskoj i frekvencijskoj domeni. Izračun udaljenosti objekata u bliskom i dalekom polju. Prikaz okoline pomoću oblaka točaka. Bojanje oblaka točaka prema intenzitetu i udaljenosti. Ortografska projekcija 3D oblaka točaka na 2D sliku. Sonari za otkrivanje podvodnih mina. Segmentacija objekata na slikama sonara. Segmentacija podvodne mine u slikama sonara.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 A.D.Waite SONAR for Practicing Engineers, Third edition John Wiley & Sons, Ltd. 2002, ISBN10: 0-471-49750-9.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Uvais Qidwai and C.H. Chen Digital Image Processing, An Algorithmic Approach With MATLAB Chapman & Hall, 2010. ISBN13: 978-1-4200-7950-0.

2. 2 E. Oran Brigham The Fast Fourier Transform And Its Applications Prentice Hall, 1988. ISBN10: 0-13-307505-2.

3. 3 Zdenko Kovačić, Stjepan Bogdan, Vesna Krajči Osnove robotike Graphis, Zagreb, 2002. ISBN10: 953-6647-29-X.

4. 4 William S. Burdic Underwater Acoustic System Analysis Prentice Hall, 1984. ISBN10: 0-13-936716-0.

5. 5 Philippe Blondel The Handbook of Sidescan SONAR Springer-Praxis Publisching, 2009. ISBN13: 978-3-540-42641-7.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i obrazložiti karakteristike sonara i njegove okoline

2. opisati metode digitalne obrade signala sonara

3. kreirati programsko rješenje za stvaranje slike pomoću sonara

4. vrednovati i usporediti različite metode i modele sonara

5. razviti i primijeniti različite metode i modele sonara u MATLAB i C++ programskom okruženju



Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,4,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)010
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3013,4,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja025
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Seminarski rad3011,2,3,4,5SeminarProvjera riješenih zadataka1015