Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Sonarsko računarstvo DR4I-08

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 115918 149815 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ALEKSI IVAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Predstaviti studentima osnove dizajniranja sonarskog sustava i vještine za rekonstrukciju površine i slike podvodnih objekata primjenom signala sonara. Predstaviti postupke za prikaz spektra signala, digitalno filtriranje 1D i 2D signala sonara, stvaranje 2D i 3D slike podmorja, dizajniranje antene odnosno polja primopredajnika, prikaz dijagrama zračenja antene, simuliranje odašiljanja i uzorkovanja valova, obrada slike sonara, izdvajanje podvodnih mina u slikama sonara.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Matematički modeli podvodnog medija za prijenos valova. Simulacija rasprostiranja te odašiljanja i uzorkovanja valova. Pretvorbe koordinata između koordinatnih sustava okoline, sonara i ronilice. Primjena 3D računalnih modela za simulaciju rekonstrukcije podmorja. Računalni modeli trupa broda i pomorskih luka. Simuliranje rekonstrukcije trupa broda. Algoritmi stvaranja 2D i 3D slike podmorja promjenom sonar sustava. Izračun dijagrama zračenja linearnog polja podvodnih primopredajnika. Digitalni FIR filtri za pojasno ograničen signal. Metode filtriranja 1D i 2D signala sonara. Postupci kvadraturne demodulacije. Postupci formiranja zraka antene u vremenskoj i frekvencijskoj domeni. Izračun udaljenosti objekata u bliskom i dalekom polju. Prikaz okoline pomoću oblaka točaka. Bojanje oblaka točaka prema intenzitetu i udaljenosti. Ortografska projekcija 3D oblaka točaka na 2D sliku. Sonari za otkrivanje podvodnih mina. Segmentacija objekata na slikama sonara. Segmentacija podvodne mine u slikama sonara.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 A.D.Waite SONAR for Practicing Engineers, Third edition John Wiley & Sons, Ltd. 2002, ISBN10: 0-471-49750-9.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Uvais Qidwai and C.H. Chen Digital Image Processing, An Algorithmic Approach With MATLAB Chapman & Hall, 2010. ISBN13: 978-1-4200-7950-0.

2. 2 E. Oran Brigham The Fast Fourier Transform And Its Applications Prentice Hall, 1988. ISBN10: 0-13-307505-2.

3. 3 Zdenko Kovačić, Stjepan Bogdan, Vesna Krajči Osnove robotike Graphis, Zagreb, 2002. ISBN10: 953-6647-29-X.

4. 4 William S. Burdic Underwater Acoustic System Analysis Prentice Hall, 1984. ISBN10: 0-13-936716-0.

5. 5 Philippe Blondel The Handbook of Sidescan SONAR Springer-Praxis Publisching, 2009. ISBN13: 978-3-540-42641-7.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i obrazložiti karakteristike sonara i njegove okoline

2. opisati metode digitalne obrade signala sonara

3. kreirati programsko rješenje za stvaranje slike pomoću sonara

4. vrednovati i usporediti različite metode i modele sonara

5. razviti i primijeniti različite metode i modele sonara u MATLAB i C++ programskom okruženjuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti