Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Pouzdanost i dijagnostika rač. sustava DR3-01

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 62303 149791 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HOCENSKI ŽELJKO, nositelj
MATIĆ TOMISLAV (ml.), suradnik

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati teorijska i praktična znanja iz područja pouzdanosti i dijagnostike elektroničkih komponenti, digitalnih sklopova, računala i sustava.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Uvod i povijesni razvitak područja. Kvarovi, neispravnosti i pogreške računalskih sustava: uzroci i vrste kvarova. Modeli kvarova prema primjeni i raspodjele kvarova. Osnovni parametri i značajke pouzdanosti, raspoloživosti i mogućnosti održavanja sustava. Pouzdanost komponenti, sklopova i sustava. Povećanje pouzdanosti. Zalihost i metode za izbjegavanje kvarova. Postupci za otkrivanje kvarova, samodijagnostički sustavi. Pouzdanost programske podrške i modeli. Načini specifikacije i vrednovanje računalnih sustava, verifikacija i validacija.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbelaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Kapur K.C; Pecht, M. Reliability Engineering, John Wiley, 2014.

2. Pezzé; M; Young, M. Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques. John Wiley & Sons, 2008


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. B. W. Johnson, Design and Analysis of Fault-Tolerant Digital System, Addison-Wesley, Reading, 1989.

2. A. C. Brombacher, Reliability by Design, CAE Techniques for Electronic Components and Systems, John Wiley&Sons, 1992.

3. H. Pham, ed., Handbook of Reliability Engineering, Springer, 2003.

4. D. Siewiorek, E. Swarz, The Theory and Practice of Reliable System Design, Digital Press, 1982.

5. M. A. Breuer, A. D. Friedman, Diagnosis & Reliable Design of Digital Systems, Computer Science Press, 1989.

6. P. P. O'Connor, A. Kleyner, Practical Reliability Engineering, Wiley, 2012.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti pojmove iz područja pouzdanosti računalnih sustava

2. analizirati i objasniti modele pouzdanosti i metode povećanja pouzdanosti

3. objasniti i procijeniti parametre pouzdanosti sustava

4. interpretirati i obrazložiti dobivene parametre pouzdanosti sklopovlja i programske podrške

5. razviti i primijeniti modele pouzdanosti sklopovlja u Relex programskoj podršci

6. razviti i primijeniti modele pouzdanosti programske podrškeTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

75
ECTS
2.5
- objasniti pojmove iz područja pouzdanosti računalnih sustava- analizirati i objasniti modele pouzdanosti i metode povećanja pouzdanosti- objasniti i procijeniti parametre pouzdanosti sustavaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

2
Max

5
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- analizirati i objasniti modele pouzdanosti i metode povećanja pouzdanosti- objasniti i procijeniti parametre pouzdanosti sustava- interpretirati i obrazložiti dobivene parametre pouzdanosti sklopovlja i programske podrškeKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

18
Max

35
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- objasniti i procijeniti parametre pouzdanosti sustava- interpretirati i obrazložiti dobivene parametre pouzdanosti sklopovlja i programske podrške- razviti i primijeniti modele pouzdanosti sklopovlja u Relex programskoj podršci- razviti i primijeniti modele pouzdanosti programske podrškeLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

11
Max

25
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
60
ECTS

2
- objasniti pojmove iz područja pouzdanosti računalnih sustava- analizirati i objasniti modele pouzdanosti i metode povećanja pouzdanosti- objasniti i procijeniti parametre pouzdanosti sustava- interpretirati i obrazložiti dobivene parametre pouzdanosti sklopovlja i programske podrškeUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

18
Max

35
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100