Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Računalni sustavi stvarnog vremena DR2-01

ECTS 7 | P 45 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149800 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BAUMGARTNER ALFONZO, suradnik
BAJER DRAŽEN, suradnik
MARTINOVIĆ GORAN, nositelj
ZORIĆ BRUNO, suradnik

Ciljevi predmeta

Objasniti studentima vremenska, funkcijska i ostala bitna ograničenja u primjeni aktualnih računalnih sustava. Pokazati svojstva i korištenje prikladnih metodologija, sklopovskih sustava i programskih razvojnih alata koje omogućavaju povećanje performansi ugradbenih i raspodijeljenih računalnih sustava.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Računalnih sustava prema vremenskim zahtjevima. Metafunkcijski zahtjevi. Pojam vremena, vremenske baze i ograničenja u mjerenju vremena. Modeliranje sustava: zadatak, vremenom i događajima pokretani sustavi, prekidi. Rukovanje resursima (raspoređivanje), složenost algoritama i mjerila vrednovanja. Komuniciranje i sinkroniziranje. Prilagodba operacijskih sustava za rad u stvarnom vremenu. Specijalizirani programski sustavi ugrađenih računala. Zahtijevana svojstva programskih alata za ostvarenje sustava. Pristup do komponenti sustava iz jezika više razine. Programski jezici za stvaranje rač. sustava stv. vremena. Analiza progr. koda za najlošiji slučaj vremena izvođenja (WCET). Sučeljavanje sustava s okolinom. Zasnivanje sustava za rad u stvarnom vremenu: specifikacije, projektiranje, analiza i ispitivanje u upravljanju, komunikacijama, multimediji, te posebnim primjenama. Obradba signala (DSP). Ugradbeni raspodijeljeni i sveprisutni računalni sustavi (otvorene i jednopločne sklopovske platforme i programske okoline: Arduino, Raspberry Pi, Cubieboard). Samoodrživi računalni sustavi. Internet stvari (IoT). Računalom upravljane okoline (cyber-physical systems).

Vrste izvođenja nastave

predavanjaseminari i radionicesamostalni zadacilaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Laplante, P; Ovaska, S.J. Real-Time Systems Design and Analysis: Tools for Practitioner. Wiley-IEEE Press, 2011.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. G.C. Buttazzo, Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications, Springer, 2011.

2. M. Qiu, J. Li, Real-Time Embedded Systems: Optimization, Synthesis, Networking, CRC Press, 2011.

3. M.T. Higuera-Toledano, A.J. Wellings, Distributed, Embedded and Real-time Java Systems, Springer, 2012.

4. A. Burns, A. Wellings, Real Time Systems and Programming Languages: Ada 95, Real-Time Java and Real-Time C/POSIX (3rd Ed.), Addison Wesley, 2001.

5. A.C. Shaw, Real-Time Systems and Software, John Wiley & Sons, 2001.

6. H. Kopetz, Real-Time Systems Design Principles for Distributed Embedded Applications, Springer, 2013.

7. A. McEwen, H. Cassimally, Designing the Internet of Things, Wiley, 2013.

8. F. Hu, Cyber-Physical Systems: Integrated Computing and Engineering Design, CRC Press, 2013.

9. J.W.S. Liu, Real-Time Systems, Prentice Hall, 2000.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).