Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Automati i formalni jezici DR1-02

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149718 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

CRNKOVIĆ IVICA, nositelj
JOB JOSIP, suradnik

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati principe formalnih jezika i automata. Dati im pregled formalnih jezika, te uvid u Turingov stroj i osnovne komputacije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Beskontekstni jezici. Kontekstno osjetljivi jezici. Stablo izvoda. Gramatike i strojevi: hijerarhija Chomskog, svojstva zatvorenosti, regularni i konačni jezici. Potisni automati i beskontekstne gramatike. Parsing. Turingov stroj i teorija jezika. Principi čvrste točke u teoriji jezika. Indukcije. Vrste semantika: operacijska, obilježna i aksiomatska. Izračunljivost. Problem zaustavljivosti i neodlučnosti. Goedelov teorem. Church – Turingova teza.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbesamostalni zadacilaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Linz, Peter. An Introduction to Formal Languages and Automata. Jones & Bartlett, 5th edition, 2012

2. Srbljić, S. JEZIČNI PROCESORI 1: Uvod u teoriju formalnih jezika, automata i gramatika. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb : Element, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. S. Srbljić, Uvod u teoriju računarstva, Element, Zagreb, 2007.

2. S. Srbljić, Prevođenje programskih jezika, Element, Zagreb, 2007.

3. Moll R., Arbib M.A. i Kfoury A.J., An introduction to formal language theory, Springer Verlag 1987.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. imati uvide u formalne jezike

2. vladati regularnim jezicima, gramatikama i izrazima

3. vladati kontekstno neovisnim jezicima, gramatikama i automatima

4. imati uvid u Turingov stroj i osnove komputacijeTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- imati uvide u formalne jezike- vladati regularnim jezicima, gramatikama i izrazima- vladati kontekstno neovisnim jezicima, gramatikama i automatima- imati uvid u Turingov stroj i osnove komputacijePredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

5
Max

10
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
30
ECTS

1
- imati uvide u formalne jezike- vladati regularnim jezicima, gramatikama i izrazima- vladati kontekstno neovisnim jezicima, gramatikama i automatima- imati uvid u Turingov stroj i osnove komputacijeKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

10
Max

20
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- imati uvide u formalne jezike- vladati regularnim jezicima, gramatikama i izrazima- vladati kontekstno neovisnim jezicima, gramatikama i automatima- imati uvid u Turingov stroj i osnove komputacijeLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

15
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
60
ECTS

2
- imati uvide u formalne jezike- vladati regularnim jezicima, gramatikama i izrazima- vladati kontekstno neovisnim jezicima, gramatikama i automatima- imati uvid u Turingov stroj i osnove komputacijeUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
180
Σ ECTS
6
Σ Max
100