Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Komunikacijski protokoli DKb3-02

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 62277 149750 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIŠNJIĆ ANĐELKO, suradnik
ŽAGAR DRAGO, nositelj
GRGIĆ KREŠIMIR, suradnik
KRIŽANOVIĆ VIŠNJA, suradnik
Asistent ZAKOM, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s metodama i postupcima razvoja komunikacijskih protokola. Objasniti osnove i primjenu Petrijevih mreža u razvoju komunikacijskih protokola. Objasniti mehanizme protokola za kontrolu i signalizaciju u komunikacijskim mrežama.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Arhitektura komunikacijskih mreža. Protokoli i arhitektura protokola. Strukturirani razvoj protokola. Faze razvoja protokola. Formalne i poluformalne metode. Specifikacija protokola. Verifikacija protokola. Implementacija protokola. Vrednovanje protokola. Metoda perturbacije stanja. Alati za analizu i sintezu komunikacijskih protokola. Struktura i izvedba Petrijevih mreža. Modeliranje komunikacijskih protokola Petrijevom mrežom. Modeliranje poziva i usluga Petrijevom mrežom. SPIN i Promela. Simulatori protokola. Slojeviti pristup razvoju protokola. OSI model. Hijerarhijski pristup, DoD model. Lokalne mreže i protokoli. Protokoli usmjeravanja. Rezervacijski protokoli, RSVP protokol za rezervaciju resursa. IP protokol i međuumrežavanje. IPv6 protokol, mogućnosti i problematika uvođenja novog protokola. Kontrolni protokoli. Transportni protokoli. Aplikacijski protokoli. Protokoli u pokretnim mrežama. Signalizacijski protokoli. Signalizacija za funkcije obrade poziva i usluga. Konceptualni model inteligentne mreže. CAS (R2), CCS. SS7 protokolni stog i OSI model. H.248, BICC, SIP-T, SIP-I. Protokol za pokretanje sjednice. Protokol za opis sjednice SDP. Protokoli za upravljanje mrežom.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Lovrek, I. Modeli telekomunikacijskih procesa - teorija i primjena Petrijeve mreže Zagreb: Školska knjiga, 1997.

2. 2 Tanenbaum, A. S; D. J. Wetherall Computer Networks-5. izdanje Prentice Hall, Boston, 2011.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 A. Bažant, et al. Osnovne arhitekture mreža Element Zagreb, 2014.

2. 2 W. Stallings Data and Computer Communications, Tenth Edition Macmillan Publishing Company, New York, 2014

3. 3 Gerard J. Holzmann Design and Validation of Computer Protocols Prantice Hall, New Jersey, 1991.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati i objasniti protokolnu arhitekturu suvremenih komunikacijskih mreža

2. procijeniti i usporediti metode i alate za formalnu specifikaciju, verifikaciju i vrednovanje komunikacijskih protokola

3. planirati alate i metode za analizu i sintezu komunikacijskih protokola

4. procijeniti različite pristupe rješavanju problema komunikacije na pojedinim slojevima unutar slojevitog protokolnog modela

5. vrednovati mehanizme i protokole upravljanja u suvremenim komunikacijskim mrežama, kao i odgovarajuća protokolna rješenjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti