Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Sigurnost računalnih sustava DKb2-03

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149809 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GRGIĆ KREŠIMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa sigurnosnom problematikom u suvremenim računalnim sustavima i mrežama (prijetnje, napadi, rizici) i znanjima neophodnim za planiranje, projektiranje parametara i implementaciju suvremenih kriptosustava, sigurnosnih mehanizama i sigurnosnih protokola u računalne mreže i sustave.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Osnovni kriptografski pojmovi; Supstitucijske i transpozicijske šifre; Naprave za šifriranje; Primjeri simetričnih kriptosustava i njihova primjena – DES, 3DES, IDEA, RC5, AES...; Linearna i diferencijalna kriptoanaliza; Načini rada blokovnih šifri; Pojam javnog ključa; Primjeri asimetričnih kriptosustava i njihova primjena – RSA, Diffie-Hellman, ElGamal, DSA...; Kriptografske hash funkcije; Digitalni potpis; Generatori slučajnih brojeva; Sigurnosna politika i upravljanje rizikom; Sigurnosne prijetnje; Vrste malicioznog softvera; Vrste napada i moguće protumjere; Napadi uskraćivanjem resursa; Vrste i konfiguracija vatrozida; Virtualne privatne mreže; Metode otkrivanja i prevencije upada; Sustavi za otkrivanje upada – HIDS, NIDS; Sigurnost elektroničke pošte; SSL i TLS; HTTPS; Sigurnost IPv4 i IPv6 protokola – IPsec; Autentifikacijski protokoli; Sigurno usmjeravanje; Sigurnost u bežičnim lokalnim mrežama; WEP, WPA, WPA2; Sigurnost u ad hoc i senzorskim mrežama

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Dujella, M. Maretić Kriptografija Zagreb: Element, 2007.

2. 2 Stallings, M. Cryptography and Network Security - Principles and Practice (7th edition) Boston: Pearson, 2016.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 W. Stallings Network Security Essentials – Applications and Standards Prentice Hall, New Jersey, 2013.

2. 2 W. Stallings Computer Security – Principles and Practice Prentice Hall, New Jersey, 2011.

3. 3 A. Dujella, M. Maretić Kriptografija Element, Zagreb, 2007.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti, kategorizirati i opisati različite vrste suvremenih simetričnih i asimetričnih kriptosustava

2. interpretirati i opisati postojeće sigurnosne prijetnje, napade i rizike u suvremenim računalnim i komunikacijskim sustavima

3. objasniti svojstva, karakteristike i način implementacije različitih sigurnosnih sustava i mehanizama namijenjenih suvremenim računalnim mrežama

4. procijeniti i evaluirati različite internetske sigurnosne protokole i standarde unutar računalnih sustava i mreža

5. analizirati sigurnosne zahtjeve i implementirati sigurnosne mehanizme u različitim vrstama bežičnih mrežaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti