Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Kodovi i kodiranje DKb1-05

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149749 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŽAGAR DRAGO, nositelj
GRGIĆ KREŠIMIR, suradnik
VLAOVIĆ JELENA, suradnik
KRIŽANOVIĆ VIŠNJA, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s problematikom optimalnog i zaštitnog kodiranja informacije. Objasniti granične mogućnosti zaštite informacije od grešaka u prijenosu. Prezentirati osnovne i napredne tehnike zaštitnog kodiranja s ciljem odabira optimalne metode kodiranja u zadanim uvjetima komunikacije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Komunikacija i procesiranje. Kodiranje informacije na izvorištu. Optimalno kodiranje. Osnovni teorem o kodiranju vijesti. Shannon-Fano metoda optimalnog kodiranja, Huffmanov kod. Aritmetičko kodiranje. LZ algoritam. LZW algoritam. Zaštitno kodiranje. Kapacitet binarnog simetričnog kanala. Moguće i nemoguće područje kodiranja. Usnopljene pogreške (burst errors). Preplitanje (interleaving). Perfektni kodovi. Primjena algebre u zaštiti informacije. Blok kodovi. Kodovi s kontrolom pariteta: paritet s jednim bitom, kodovi s križnim prioritetom, binarni kodovi s ponavljanjem, binarni kodovi s ponavljanjem i paritetom. Hammingovi kodovi. Binarni linearni kodovi. Ciklički kodovi. Primjena pomačnih registara za kodiranje i dekodiranje kodova. Bose-Chaudhury- Hocquenghem kod. Peterson-Gorenstein-Zierler dekoder. Reed-Solomon kodovi. Konvolucijski kodovi. Viterbijev dekoder, Turbo kodovi i svojstva. LDPC kodovi. Efikasnost kodiranja. Primjena kodova u računarstvu i komunikacijama.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Pandžić, I.S i ostali Uvod u teoriju informacije i kodiranje Zagreb:Element, 2007.

2. 2 Gravano S. Introduction to Error Control Codes Oxford University Press, Oxford, 2001.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. Purser, Introduction to Error-Correcting Codes Artech House, Boston-London, 1995.

2. 2 N. Rožić Informacija i komunikacije, kodiranje s primjenama Alinea, Zagreb 1992.

3. 3 I.S. Pandžić et al Uvod u teoriju informacije i kodiranje Element Zagreb, 2009.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti i opisati temeljna načela komunikacije i procesiranja informacije na izvorištu

2. vrednovati i primijeniti pravila optimalnog kodiranja informacijskog izvora

3. konstruirati optimalne sigurnosne kodove za zadane uvjete prijenosa informacije

4. dizajniratii algebarske metode i posmačne registre za konstruiranje kodera i dekodera linearnih zaštitnih kodova

5. izabrati odgovarajući zaštitni kod sukladno zahtjevima suvremenih komunikacijskih mreža u pogledu efikasnosti i očekivanog stupnja korekcije pogrešakaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti