Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Digitalna obrada signala DKb1-04-18

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149720 150017 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GALIĆ IRENA, nositelj
LIVADA ČASLAV, suradnik
BENŠIĆ TIN, suradnik
NOVOSELNIK FILIP, suradnik

Ciljevi predmeta

Student će se upoznati sa osnovnim tehnikama za digitalnu obradu signala, primjenom FFT u analizi signala, kao i primjenom z-transformacije. Predstaviti studentima realizaciju digitalnih filtara, te procesiranje signala u vremenskoj i frekvencijskoj domeni.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod: karakteristike i klasifikacija vremenski diskretnih signala. Digitalno procesiranje kontinuiranih signala: uzorkovanje, aliasing, kvantizacija i rekonstrukcija. Z-transformacija, područja konvergencije, inverzna transformacija, značajke. Linearni vremenski invarijantni (LTI) diskretni sustavi; konvolucija, impulsni odziv, transfer funkcija. Metode projektiranja IIR i FIR filtara. Svojstva diskretnih Fourierovih redova i transformacije. Spektralna analiza sa DFT i FFT. Vremenski otvori. Multirezolucijska obrada signala, decimacija i interpolacija, polifazna dekompozicija. Osnove adaptivne obrade signala. Osnove višedimenzionalne obrade signala. Primjene DOS-a u obradi govora i glazbe, medicinskih slika, radaru, komunikacijama i automatici.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 V. Oppenheim, R. W. Schafer, J. R. Buck Discrete-Time Signal Processing Prentice Hall, 1999.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M.H. Hayes Digital Signal Processing Schaums outlines, McGraw-Hill, 1999.

2. 2 K. Mitra Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach Mc Graw Hill, Singapore, 2006.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. dizajnirati digitalni FIR i IIR filtar pomoću neke od standardnih metoda filtara u MATLABu i Simulinku

2. opisati različite načine analogno digitalne i digitalno analogne pretvorbe signala

3. analizirati diskretni linearni vremenski invarijantni (LTI) sustav u vremenskoj domeni i domeni transformacije

4. interpretirati i usporediti metode dizajna FIR i IIR filtara

5. definirati diskretnu Fourierovu transformaciju (DFT) i njezina svojstva, te koristiti u spektralnoj analizi i obradi signala

6. definirati, primijeniti i interpretirati algoritme za brzu Fourierovu transformacijuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti