Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Primjena mikroupravljačkih sustava DKa3-03

ECTS 7 | P 15 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 130638 149796 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VINKO DAVOR, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s arhitekturom i načinom rada mikroupravljača. Studentima prezentirati praktična znanja u radu s AVR mikroupravljačima. Studentima objasniti postupak projektiranja sustava temeljenog na mikroupravljaču, te kako objediniti programski kod i sklopovski dio u funkcionalnu cjelinu.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Općenito o mikroupravljačkim sustavima, razlika između mikroračunala i mikroupravljača, RISC arhitektura, popularna rješenja: AVR, PIC, Freescale. Korišteni programski jezici i kompajleri: Arduino, C++, BASCOM, ASSEMBLER, Atmel Studio. Tok projektiranja (engl. Design flow): pisanje koda, kompajliranje (engl. Compiling), postavljanje fuse i lock bitova, programiranje hex datoteke. Karakteristike C programskog jezika kod primjene u mikroupravljačima: rad s pokazivačima, bit operacije, varijable. Komunikacija kod mikroupravljačkih sustava: RS232, I2C, 1Wire. Arhitektura AVR mikroupravljača, registri, ulazno-izlazna sučelja: strujna i naponska ograničenja. Oscilatori: interni RC, kristalni. Analogno-digitalna pretvorba, vremenski sklopovi, komparator. Memorije: Flash, EEPROM, SRAM. Rad sa prekidnim rutinama, sleep načini rada, načini programiranja. Dodavanje senzora i izvršnih članova. Mjerenje istomjernih i izmjeničnih veličina: napona, struje, snage. Upravljanje trošilima veće snage (pulsno-širinska modulacija visoke i niske frekvencije - PWM), projektiranje tiskane pločice, sastavljanje (engl. Assembly), testiranje. Izrada projekta.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Muhammad Ali Mazidi; Sarmad Naimi, Sepehr Naimi AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C Prentice Hall; prvo izdanje, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Dhananjay V. Gadre, Nehil Malhotra tinyAVR Microcontroller Projects for the Evil Genius Mc.Graw-Hill, 2011.

2. 2 John Catsoulis Designing Embedded Hardware O Reilly 2005.

3. 3 Atmel 8-bit AVR Microcontroller with 16K Bytes In-System Programmable Flash tehničke specifikacije Atmel korporacija, 2010

4. 4 Richard H. Barnett, Larry O Cull, Sarah Cox Embedded C Programming and the Atmel AVR Delmar, SAD, 2003.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. pronaći i primijeniti informacije iz tehničkih specifikacija (eng. datasheet) mikro-upravljača

2. interpretirati rad C programskog koda napisan za mikro-upravljač

3. vrednovati rad mikro-upravljača

4. dizajnirati tiskanu pločicu (PCB)

5. integrirati C programski kod i sklopovski dio u funkcionalnu cjelinuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti