Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Primjena mikroupravljačkih sustava DKa3-03

ECTS 7 | P 15 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 130638 149796 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HORVAT GORAN, suradnik
VINKO DAVOR, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s arhitekturom i načinom rada mikroupravljača. Studentima prezentirati praktična znanja u radu s AVR mikroupravljačima. Studentima objasniti postupak projektiranja sustava temeljenog na mikroupravljaču, te kako objediniti programski kod i sklopovski dio u funkcionalnu cjelinu.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Općenito o mikroupravljačkim sustavima, razlika između mikroračunala i mikroupravljača, RISC arhitektura, popularna rješenja: AVR, PIC, Freescale. Korišteni programski jezici i kompajleri: Arduino, C++, BASCOM, ASSEMBLER, Atmel Studio. Tok projektiranja (engl. Design flow): pisanje koda, kompajliranje (engl. Compiling), postavljanje fuse i lock bitova, programiranje hex datoteke. Karakteristike C programskog jezika kod primjene u mikroupravljačima: rad s pokazivačima, bit operacije, varijable. Komunikacija kod mikroupravljačkih sustava: RS232, I2C, 1Wire. Arhitektura AVR mikroupravljača, registri, ulazno-izlazna sučelja: strujna i naponska ograničenja. Oscilatori: interni RC, kristalni. Analogno-digitalna pretvorba, vremenski sklopovi, komparator. Memorije: Flash, EEPROM, SRAM. Rad sa prekidnim rutinama, sleep načini rada, načini programiranja. Dodavanje senzora i izvršnih članova. Mjerenje istomjernih i izmjeničnih veličina: napona, struje, snage. Upravljanje trošilima veće snage (pulsno-širinska modulacija visoke i niske frekvencije - PWM), projektiranje tiskane pločice, sastavljanje (engl. Assembly), testiranje. Izrada projekta.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Muhammad Ali Mazidi; Sarmad Naimi, Sepehr Naimi AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C Prentice Hall; prvo izdanje, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Dhananjay V. Gadre, Nehil Malhotra tinyAVR Microcontroller Projects for the Evil Genius Mc.Graw-Hill, 2011.

2. 2 John Catsoulis Designing Embedded Hardware O Reilly 2005.

3. 3 Atmel 8-bit AVR Microcontroller with 16K Bytes In-System Programmable Flash tehničke specifikacije Atmel korporacija, 2010

4. 4 Richard H. Barnett, Larry O Cull, Sarah Cox Embedded C Programming and the Atmel AVR Delmar, SAD, 2003.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. pronaći i primijeniti informacije iz tehničkih specifikacija (eng. datasheet) mikro-upravljača

2. interpretirati rad C programskog koda napisan za mikro-upravljač

3. vrednovati rad mikro-upravljača

4. dizajnirati tiskanu pločicu (PCB)

5. integrirati C programski kod i sklopovski dio u funkcionalnu cjelinuAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)451.51,2,4Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)510
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja6021,2,3,4Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1821
Rješavanje problema zadanog na KV6021,3,5Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora2039