Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Prijemnici DKa3-02

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 62276 150021 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIŠNJIĆ ANĐELKO, suradnik
RUPČIĆ SLAVKO, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s osnovnim parametrima analognih, digitalnih i optičkih prijemnika. Prikazati osnovne postupke analize rada ovih prijemnika kao i postupke mjerenja koja se izvode na prijemnicima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Karakteristike radioprijemnika: ulazna karakteristika, pojačanje, osjetljivost, faktor šuma, selektivnost, dinamičko područje, neželjeni nadvalovi, stabilnost i točnost frekvencije, izlazne karakteristike. Analogni heterodinski radioprijemnici AM i FM signala (mono, stereo): VF pojačala, oscilatori, mješala, MF pojačala, demodulatori. Digitalni prijemnici, struktura i podsustavi. Emitiranje digitalnih podataka u FM radiodifuziji zvuka: RDS sustav, ARI sustav te AM radiodifuziji: DRM. FDM, TDM i CDM sustavi. Sustavi proširenog spektra i sustavi s posmačnom frekvencijskom modulacijom. Prijemnici u optoelektroničkim komunikacijama. Šum i smetnje u analognim i digitalnim primopredajnim sustavima.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Rouphael, T.J. Wireless Receivers Architectures and Design Elsevier Inc., 2015.

2. 2 M.Gregurić Radioprijemna tehnika Školska knjiga, Zagreb, 1994.

3. 3 B.Modlic Miješanje, mješala i sintezatori frekvencija Školska knjiga, Zagreb, 1995.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M.Schwartz Information transmission, modulatiom and noise McGraw-Hill, New York, 1980.

2. 2 I.Zahradka Radiokomunikacijski sustavi Školska knjiga ,Zagreb, 1994.

3. 3 B.Silvello Coherent Optical Communication Systems Eugenio lanonne, 1994.

4. 4 J.Budin Optičke komunikacije Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1993.

5. 5 H.Meyr Digital Communications Receivers Wiley, 1997.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati temeljne pojmove koji se pojavljuju u području prijemnih sustava i prijemnika

2. analizirati i vrednovati rad osnovnih podsustava analognih heterodinskih i homodinskih te digitalnih prijemnika

3. analizirati i vrednovati rad sustava analognih heterodinskih i homodinskih

4. analizirati i vrednovati rad digitalnih prijemnika u cjelini

5. vrednovati koncepte analognih i digitalnih prijemnika kroz glavne prednosti i mane jednog i drugog sustava

6. opisati i objasniti rad optoelektroničkih prijemnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekcijiAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti