Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Optoelektroničke komunikacije DKa2-05

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149787 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RUPČIĆ SLAVKO, nositelj
MANDRIĆ-RADIVOJEVIĆ VANJA, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s osnovnim zakonitostima propagacije svjetlosti u vođenim i nevođenim medijima. Prezentirati osnovne podsustave optoelektronilčkih komuniakcijskih sustava, načine moduliranja i multipleksiranja optičkih signala te arhitekture optoelektroničkih mreža.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Teorija optičkih komunikacija. Propagacija svjetla u optičkim vlaknima - vođeni optički val. Svjetlovod, nelinearnosti. Modovi i sprezanje modova. Gušenje, raspršenje, izobličenje. Teorija optičke detekcije. Optički izvori i predajnici. Optički detektori i prijamnici. Optička pojačala. Modulacijski postupci u optičkim komunikacijama. Višekanalni optički sustavi : WDM ,FDM, SCM, OTDM. Optičke mrežne tehnologije. Nevođene optičke komunikacije u atmosferi, antene.

Komentari

Nastava se može održati na engleskom jeziku.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Blair, S. ECE 5411- Optical Communication Systems USA: Utah. Edu.,notes, 2008.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 R.Ramaswami Optical Networks Morgan Kaufman Publishe, INc., 1998.

2. 2 Yariv Optical Electronics in Modern Communications Oxford University Press, Eng.,1996.

3. 3 R Pramod Optical measurememt Techniques and Applications Norwood Artech House, 1997.

4. 4 M.Cvijetić Digitalne svjetlovodne komuninkacije Naučna knjiga, Beograd, 1989.

5. 5 G.P.Agrawal Fiber-Optic communication Systems John Wiley & Sons, N.Y.,1997.

6. 6 G. Keiser Optical Communications Essentials Mc_Graw Hill,N.Y. 2003.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati najvažnije pojmove koji se pojavljuju u području optoelektroničkih komunikacija

2. opisati i objasniti propagaciju svjetlosti jednomodnim i višemodnim optičkim vlaknima koristeći temeljne zakone propagacije svjetlosti

3. vrednovati rad osnovnih podsustava optoelektroničkih prijemnika i predajnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekciji

4. analizirati i vrednovati rad sustava optioelektroničkih prijemnika i predajnika zasnovanih na koherentnoj i nekoherentnoj detekciji

5. opisati i objasniti značajke i načine moduliranja i multipleksiranja optičkih signala (WDM, FDM, SCM, OTDM)

6. prezentirati način rada i arhitekturu optičkih mrežnih tehnologija, LAN i WAN mrežnih struktura te SONET/SDH optičkih mrežaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti