Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Antene DKa2-04

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149717 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RUPČIĆ SLAVKO, nositelj
MANDRIĆ-RADIVOJEVIĆ VANJA, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s osnovnim parametrima antena i načinima mjerenja istih. Nadalje, studentima prezentirati postupke analize elementarnih izvora zračenja kao i realnih antena.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Parametri antena: polarizacija, dijagram zračenja, impedancija i međuimpedancija, usmjerenost, dobitak, efektivna površina (duljina i širina), temperatura šuma. Osnovni teoremi i njihove primjene. Elementarni izvori zračenja. Aproksimacije pri izračunavanju polja. Fraunhoferova, Fresnnelova i bliža zona. Električki kratki dipol i unipol. Poluvalni i punovalni dipol. Skup točkastih izvora zračenja. Pravilni i nepravilni nizovi. Zračenje mikrotrakastih struktura. MIMO antene i primopredajni sustavi.

Komentari

Nastava se može održati na engleskom jeziku.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Zentner, E. Antene i radiosustavi Zagreb: Graphis, 2001.

2. 2 Balanis, C.A. Antenna Theory: Analysis and Design, 4th Edition Wiley, 2016.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 R.Elliott Antenna theory and Design Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J, 1981.

2. 2 C.A. Balanis Antenna Theory – Analysy and Design 3th John Wiley & Sons, New York, 2005.

3. 3 E.Zentner Radiokomunikacije Školska knjiga, Zagreb, 1980.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati temeljne pojmove koji se pojavljuju u području antena i antenskih sustava

2. definirati i objasniti osnovne teoreme koji se odnose na antene te elementarne izvore zračenja

3. korištenjem matematičkog modela načiniti analizu zračenja linearne dipol i unipol antene

4. vrednovati različite antene po izvedbi, parametrima i primjeni

5. oblikovati i analizirati skupove pravilnih i nepravilnih linearnih i planarnih točkastih izvora zračenja identične pobude

6. vrednovati MIMO antenske sustave pa ključnim parametrima i primjeniAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti