Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Radio-relejne i satelitske komunikacije DKa2-03

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 149802 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MATIĆ TOMISLAV (st.), nositelj
LIŠNJIĆ ANĐELKO, suradnik
MILANOVIĆ JOSIP, suradnik

Ciljevi predmeta

Uspješnim svladavanjem kolegija studenti će upoznati primjere radio-relejnih sustava te razumjeti način rada radio opreme RR veze (MUX, modem, primo-predajnik). Kroz izradu seminarskih radova studenti će naučiti metodologiju projektiranja RR veze te će obrađivati teme iz područja mobilnih satelitskih sustava, satelitskih antena te korištenja satelitskih komunikacija za posebne namjene – TDRSS. Polaznici će steći znanja iz područja Radio-difuzijskih i komunikacijskih satelita, te satelita posebne namjene: orbitalni smještaj.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Primjeri radio-relejnih sustava (analogni, digitalni, malo-kanalni, više-kanalni). Raspodjela elektromagnetskog spektra, planiranje RR veze. Pouzdanost i kvaliteta veze, referentni krug. Radio oprema RR veze: MUX, modem, primo-predajnik. Uvjeti propagacije: atmosferski efekti, gušenje slobodnog prostora. Antene RR veze: značajke antena, vrste antena. Frekvencijski plan: planiranje kanala, interferencija, poprečna veza kod sustava “leđa-na-leđa”, intermodulacijski produkti. Projektiranje RR veze: Fresnellova zona, proračun trase, ispadi zbog fedinga, tehnika diverzitija. Sinkrona digitalna hijerarhija. Radio-difuzijski i komunikacijski sateliti, te sateliti posebne namjene: orbitalni smještaj. Tehničke karakteristike i parametri komunikacijskog satelita i zemaljske postaje: antene, nisko-šumna pred-pojačala, izlazna pojačala, transponderi. Komutacija na satelitu. Proračun uzlazne i silazne veze. Utjecaj atmosfere. Temperatura šuma prijemnika. Mobilni satelitski sustavi. Satelitske antene. Korištenje satelitskih komunikacija za posebne namjene – TDRSS.

Komentari

Ne izvodi se na stranom jeziku.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Gerard., Maral; Bousquet; Michel ; Sun, Zhili Satellite Communications Systems: Systems, Techniques and Technology Wiley, 2009.

2. 2 I.Modlic, B.Modlic Visokofrekvencijska elektronika - Oscilatori, pojačala snage Školska knjiga, Zagreb, 1982.

3. 3 I.Modlic, B.Modlic Visokofrekvencijska elektronika - Modulacija, modulatori, sintezatori frekvencije Školska knjiga, Zagreb, 1982.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M.Schwartz Information, Transmission, Modulation and Noise McGraw-Hill, 1980.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati i razumjeti temeljne pojmove koji se odnose na digitalne radio-relejne (RR) i satelitske (stacionarne i mobilne) komunikacijske sustave

2. opisati i objasniti ključne tehničke karakteristike i parametre radio opreme (nisko-šumno ulazno pojačalo, MUX, izlazno pojačalo snage, modem, transponder) te karakteristike tipičnih RR i satelitskih antenskih sustava

3. vrednovati utjecaje uvjeta propagacije, atmosferskih efekata i gušenja slobodnog prostora na kvalitetu RR i satelitskih sustava veze

4. vrednovati i primjenjivati uvjete planiranja, pouzdanosti i kvalitete RR i satelitskih veza s obzirom na frekvencijski plan: raspored kanala, interferenciju, pojavu parazitne poprečne veze i intermodulacijskih produkata

5. vrednovati metode i primjenjivati postupke planiranja RR veze: procjena nezapriječenosti 1. Fresnellove zone, proračun gušenja na trasi i ispada uslijed fedinga, te primjenu tehnika diverzitija

6. vrednovati i opisati razliku između radio-difuzijskih, komunikacijskih satelita, te satelita posebne namjene s obzirom na orbitalni položaj, komutaciju na satelitu, utjecaj atmosfere i temperaturu šuma prijemnikaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti