Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Radio-relejne i satelitske komunikacije DKa2-03

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 149802 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MATIĆ TOMISLAV (st.), nositelj
LIŠNJIĆ ANĐELKO, suradnik
MILANOVIĆ JOSIP, suradnik

Ciljevi predmeta

Uspješnim svladavanjem kolegija studenti će upoznati primjere radio-relejnih sustava te razumjeti način rada radio opreme RR veze (MUX, modem, primo-predajnik). Kroz izradu seminarskih radova studenti će naučiti metodologiju projektiranja RR veze te će obrađivati teme iz područja mobilnih satelitskih sustava, satelitskih antena te korištenja satelitskih komunikacija za posebne namjene – TDRSS. Polaznici će steći znanja iz područja Radio-difuzijskih i komunikacijskih satelita, te satelita posebne namjene: orbitalni smještaj.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Primjeri radio-relejnih sustava (analogni, digitalni, malo-kanalni, više-kanalni). Raspodjela elektromagnetskog spektra, planiranje RR veze. Pouzdanost i kvaliteta veze, referentni krug. Radio oprema RR veze: MUX, modem, primo-predajnik. Uvjeti propagacije: atmosferski efekti, gušenje slobodnog prostora. Antene RR veze: značajke antena, vrste antena. Frekvencijski plan: planiranje kanala, interferencija, poprečna veza kod sustava “leđa-na-leđa”, intermodulacijski produkti. Projektiranje RR veze: Fresnellova zona, proračun trase, ispadi zbog fedinga, tehnika diverzitija. Sinkrona digitalna hijerarhija. Radio-difuzijski i komunikacijski sateliti, te sateliti posebne namjene: orbitalni smještaj. Tehničke karakteristike i parametri komunikacijskog satelita i zemaljske postaje: antene, nisko-šumna pred-pojačala, izlazna pojačala, transponderi. Komutacija na satelitu. Proračun uzlazne i silazne veze. Utjecaj atmosfere. Temperatura šuma prijemnika. Mobilni satelitski sustavi. Satelitske antene. Korištenje satelitskih komunikacija za posebne namjene – TDRSS.

Komentari

Ne izvodi se na stranom jeziku.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Gerard., Maral; Bousquet; Michel ; Sun, Zhili Satellite Communications Systems: Systems, Techniques and Technology Wiley, 2009.

2. 2 I.Modlic, B.Modlic Visokofrekvencijska elektronika - Oscilatori, pojačala snage Školska knjiga, Zagreb, 1982.

3. 3 I.Modlic, B.Modlic Visokofrekvencijska elektronika - Modulacija, modulatori, sintezatori frekvencije Školska knjiga, Zagreb, 1982.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M.Schwartz Information, Transmission, Modulation and Noise McGraw-Hill, 1980.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati i razumjeti temeljne pojmove koji se odnose na digitalne radio-relejne (RR) i satelitske (stacionarne i mobilne) komunikacijske sustave

2. opisati i objasniti ključne tehničke karakteristike i parametre radio opreme (nisko-šumno ulazno pojačalo, MUX, izlazno pojačalo snage, modem, transponder) te karakteristike tipičnih RR i satelitskih antenskih sustava

3. vrednovati utjecaje uvjeta propagacije, atmosferskih efekata i gušenja slobodnog prostora na kvalitetu RR i satelitskih sustava veze

4. vrednovati i primjenjivati uvjete planiranja, pouzdanosti i kvalitete RR i satelitskih veza s obzirom na frekvencijski plan: raspored kanala, interferenciju, pojavu parazitne poprečne veze i intermodulacijskih produkata

5. vrednovati metode i primjenjivati postupke planiranja RR veze: procjena nezapriječenosti 1. Fresnellove zone, proračun gušenja na trasi i ispada uslijed fedinga, te primjenu tehnika diverzitija

6. vrednovati i opisati razliku između radio-difuzijskih, komunikacijskih satelita, te satelita posebne namjene s obzirom na orbitalni položaj, komutaciju na satelitu, utjecaj atmosfere i temperaturu šuma prijemnikaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)421.41,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV)510
Rješavanje zadataka421.43,4,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1530
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja421.41,2,3,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Izrada i izlaganje seminarskog rada240.81,2,5,6Seminarski rad (S)Ocjena seminarskog rada i izlaganja1020