Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Predajnici DKa2-02

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149792 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠNELER LEON, suradnik
HERCEG MARIJAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s teorijskim osnovama rada oscilatora, visokofrekvencijskih ugođenih pojačala, modulatora, sklopova za prilagođenje impedancije, te osposobiti studente za projektiranja osnovnih VF sklopova

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Oscilatori. Teorija oscilatora sa negativnim otporom i oscilatora sa povratnom vezom. Visokofrekvencijski LC oscilatori. Niskofrekvencijski RC oscilatori. Postupci za poboljšanje stabilnosti amplitude i frekvencije oscilatora. Oscilatori sa kristalom kvarca. Postupci sinteze frekvencije: izravna i neizravna sinteza, petlja fazne sinkronizacije. Visokofrekvencijska pojačala snage (klasa A, B i C). Množila frekvencije. Modulacija sinusnog signala: modulacija amplitude (AM) i argumenta (FM i PM), struktura modulatora i demodulatora. Diskretna modulacija sinusnog signala: modulacija amplitude (ASK), faze (PSK) i frekvencije (FSK), struktura modulatora i demodulatora. Modulacija impulsnog signala: modulacija amplitude (PAM), širine (PDM), pozicije (PPM) i frekvencije (PFM) impulsa, struktura modulatora i demodulatora. Digitalni modulacijski postupci: pulsno-kodna modulacija (PCM) i delta modulacija (DM), struktura modulatora i demodulatora.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Grebennikov, Andrei RF and Microwave Transmitter Design John Wiley & Sons, Inc., 2011.

2. 2 B.Modlic, I.Modlic Pojačala snage: serija visokofrekvencijska elektronika Školska knjiga, Zagreb, 1992.

3. 3 B.Modlic, I.Modlic Titranje i oscilatori Školska knjiga, Zagreb, 1993


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 I.Modlic, B.Modlic Visokofrekvencijska elektronika - Oscilatori, pojačala snage Školska knjiga, Zagreb, 1982.

2. 2 B.Modlic, I.Modlic Modulacije i modulatori : serija visokofrekvencijska elektronika Školska knjiga, Zagreb, 1995.

3. 3 B.Modlic, J. Bartolić Miješanje, mješala i sintetizatori frekvencije Školska knjiga, Zagreb, 1995.

4. 4 G. Gonzalez Foundations of oscillator circuit design Artech House, 31. pro 2006.

5. 5 Andrei Grebennikov RF and Microwave Transmitter Design John Wiley & Sons, Inc., 2011.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. dizajnirati oscilatore s negativnim otporom i pozitivnom povratnom vezom te razumjeti osnovne principe rada istih

2. analizirati električne prilike u krugovima LC i RC oscilatora

3. razumjeti strukturu i princip rada VF pojačala snage

4. dizajnirati i analizirati krugove za prilagođenje impedancije

5. razumjeti osnovne principe rada modulacijskih postupaka zasnovanih na sinusnom i impulsnom signalu nosiocu te vrednovati perfromanse istih

6. poznati strukturu i princip rada pulsno-kodne i delta modulacije te dizajnirati isteAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti