Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Mikroelektronika DKa1-05

ECTS 7 | P 30 | A 0 | L 15 | K 30 | ISVU 149756 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VINKO DAVOR, nositelj
ŠNELER LEON, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s tehnološkim osnovama za realizaciju mikroelektroničkih sklopova. Studentima prezentirati osnovne vještine projektiranja analognih i digitalnih sklopova u zadanoj tehnologiji. Studente upoznati s izradom i vođenjem projekta: od tehničkih zahtjeva, preko projektiranja zadanih sklopova do metoda ispitivanja integriranog sklopa

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Tehnologija izrade integriranih sklopova: planarna tehnologija na siliciju, hibridna tehnologija tankog i debelog filma. Komponente bipolarnih i unipolarnih integriranih sklopova: tranzistori, diode, otpornici, kondenzatori. Digitalni bipolarni i unipolarni integrirani sklopovi: strujna sklopka, osnovni sklop porodice TTL, ECL, I2L, NMOS, CMOS. Analogni bipolarni i unipolarni integrirani sklopovi: stupnjevi konstantne struje, referentnog napona, stupnjevi za pomak istosmjerne naponske razine, osnovni stupnjevi pojačanja (ZE, ZS), diferencijalno pojačalo, strukture operacijskih pojačala. Tehnike projektiranja integriranih sklopova: PLD, GA, StC, FC. Načela projektiranja složenih mikroelektroničkih analognih i digitalnih sklopova: pojačala, komparatori, A/D i D/A pretvornici, filteri, generatori valnih oblika. DFT - metode ugradnje ispitljivosti u integrirani sklop. Uvod u nanotehnologiju.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Švedek, T. Osnove mikroelektronike Osijek: Elektrotehnički fakultet Osijek, 2002.

2. 2 Weste, N.H.E; Harris D. CMOS VLSI design - a circuits and systems perspective Pearson Education, 2005.

3. 3 P. Biljanović Mikroelektronika Školska knjiga, Zagreb, 1983.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 N. H. E. West, D. Harris CMOS VLSI Design, Third edition Pearson Education, Inc., 2005.

2. 2 A. S.Sedra, K.C.Smith Microelectronic Circuits, 3.Edition Saunders College Publishing, New York, 1991.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati tehnološke osnove za realizaciju mikroelektroničkih sklopova

2. dizajnirati osnovne analogne i digitalne sklopove u zadanoj tehnologiji

3. razviti podsklopove projektnog zadatka

4. integrirati podsklopove projektnog zadatka u funkcionalnu cjelinu

5. vrednovati rad sklopa projektnog zadatkaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti