Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Mikroelektronika DKa1-05

ECTS 7 | P 30 | A 0 | L 15 | K 30 | ISVU 149756 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VINKO DAVOR, nositelj
ŠNELER LEON, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s tehnološkim osnovama za realizaciju mikroelektroničkih sklopova. Studentima prezentirati osnovne vještine projektiranja analognih i digitalnih sklopova u zadanoj tehnologiji. Studente upoznati s izradom i vođenjem projekta: od tehničkih zahtjeva, preko projektiranja zadanih sklopova do metoda ispitivanja integriranog sklopa

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Tehnologija izrade integriranih sklopova: planarna tehnologija na siliciju, hibridna tehnologija tankog i debelog filma. Komponente bipolarnih i unipolarnih integriranih sklopova: tranzistori, diode, otpornici, kondenzatori. Digitalni bipolarni i unipolarni integrirani sklopovi: strujna sklopka, osnovni sklop porodice TTL, ECL, I2L, NMOS, CMOS. Analogni bipolarni i unipolarni integrirani sklopovi: stupnjevi konstantne struje, referentnog napona, stupnjevi za pomak istosmjerne naponske razine, osnovni stupnjevi pojačanja (ZE, ZS), diferencijalno pojačalo, strukture operacijskih pojačala. Tehnike projektiranja integriranih sklopova: PLD, GA, StC, FC. Načela projektiranja složenih mikroelektroničkih analognih i digitalnih sklopova: pojačala, komparatori, A/D i D/A pretvornici, filteri, generatori valnih oblika. DFT - metode ugradnje ispitljivosti u integrirani sklop. Uvod u nanotehnologiju.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Švedek, T. Osnove mikroelektronike Osijek: Elektrotehnički fakultet Osijek, 2002.

2. 2 Weste, N.H.E; Harris D. CMOS VLSI design - a circuits and systems perspective Pearson Education, 2005.

3. 3 P. Biljanović Mikroelektronika Školska knjiga, Zagreb, 1983.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 N. H. E. West, D. Harris CMOS VLSI Design, Third edition Pearson Education, Inc., 2005.

2. 2 A. S.Sedra, K.C.Smith Microelectronic Circuits, 3.Edition Saunders College Publishing, New York, 1991.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati tehnološke osnove za realizaciju mikroelektroničkih sklopova

2. dizajnirati osnovne analogne i digitalne sklopove u zadanoj tehnologiji

3. razviti podsklopove projektnog zadatka

4. integrirati podsklopove projektnog zadatka u funkcionalnu cjelinu

5. vrednovati rad sklopa projektnog zadatkaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)391.31,2,3,4Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)510
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja451.52,3Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1818
Rješavanje problema zadanog na KV6023,4,5Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem1722
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja662.21,2Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550