Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Numerička matematika DKa1-04

ECTS 5 | P 30 | A 30 | L 0 | K 0 | ISVU 149782 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HARTMANN-TOLIĆ IVANA, suradnik
KATIĆ ANITA, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima objasniti značenje i primjene numeričkih algoritama i metoda u elektrotehnici. Studentima prezentirati rad numeričkih algoritama na konkretnim primjerima i na računalu.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Pogreške. Vrste pogrešaka. Signifikantne znamenke aproksimativnog broja. Pogreška funkcije. Inverzni problem. Interpolacija. Spline interpolacija. Problem interpolacije. Lagrangeov oblik interpolacijskog polinoma. Newtonov oblik interpolacijskog polinoma. Ocjena pogreške. Linearni interpolacijski spline. Kubični interpolacijski spline. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi. Norma vektora i matrice. Uvjetovanost. Trokutasti sustavi, Gaussov algoritam i LU-dekompozicija, pivotiranje. QR-dekompozicija, Cholesky-dekompozicija, Iterativne metode. Rješavanje nelinearnih jednadžbi. Metoda bisekcije. Metoda jednostavnih iteracija. Newtonova metoda i modifikacije. Rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi: Newtonova metoda, kvazi-Newtonove metode. Numerička integracija. Trapezno pravilo. Newton-Cotesova formula. Simpsonovo pravilo. Metode konačnih razlika i konačnih elemenata. MoM metoda.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Scitovski, R. Numerička matematika Osijek: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, 2015.

2. 2 Chapra, S.C; Canale, R.P. Numerical methods for engineers New York: McGraw-Hill Education, 2015.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 G.Dalquist, A.Björck Numerische Methoden R. Oldenbourg Verlag, München, 1972.

2. 2 D.Kincaid, W.Cheney Numerical Analysis Brooks/Cole Publishing Company, New York, 1996.

3. 3 J.Stoer, R.Bulirsch Introduction to NumericalAnalysis, 2ndEd. SpringerVerlag, New York, 1993.

4. 4 W.H.Press, B.P.Flannery, S.A.Teukolsky, W.T.Vetterling Numerical Recipes Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati, izračunati i odrediti pogreške u numeričkim metodama te zaključit o razlozima zbog kojih dolazi do pogrešaka

2. na osnovu analize podataka kreirati funkciju koristeći aproksimaciju i interpolaciju

3. postavljati i rješavati sustave linearnih i nelinearnih jednadžbi metodama numeričke matematike

4. kreirati model problema numeričke integracije na praktičnim primjerima

5. kreirati model za praktične numeričke probleme

6. sastaviti model za metodu konačnih razlika i metodu konačnih elemenataAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti