Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Zeleno računarstvo DKR4I-04

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149829 149830 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRPIĆ ZDRAVKO, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati sa i uključiti ih u procese razvoja, unaprjeđenja i primjene ekološki prihvatljivih računalnih tehnologija. Studentima pokazati obujam i načine utjecaja računalnih sustava na okoliš te im prezentirati načine prepoznavanja mogućnosti zelenog napretka. Studentima prenijeti aktualna znanja o (energetski) učinkovitim sklopovskim i programskim tehnologijama.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Uvodno o utjecaju računarstva na okoliš. Vrednovanje energetske učinkovitosti računalnih sustava. Dizajn održivih računalnih sustava. Slojevi primjene zelenih tehnologija u računarstvu. Osnove računalnog sklopovlja. Zelene tehnologije računalnog sklopovlja. Skaliranje frekvencije i napona obradbenih jedinica. Prigušivanje obradbene sposobnosti jedinica sklopovlja. Ostale tehnologije smanjenja utjecaja računalnog sklopovlja na okoliš. Raspodijeljeno i paralelno računarstvo. Programske tehnologije smanjenja energetskog traga. Energetski svjesni modeli programske podrške. Energetski svjesne programske paradigme. Programska implementacija sklopovskih tehnologija smanjenja utroška energije. Energetski svjesni operacijski sustavi. Računalni sustavi niskog energetskog traga SoC i MPSoC. Tehnologije ugradnje i hlađenja podatkovnih i obradbenih sjedišta. Objedinjavanje zelenih tehnologija u gotova rješenja.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaseminari i radionicelaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Ahmad, Ishfaq ; Ranka, Sanjay. Handbook of Energy-Aware and Green Computing - Two Volume Set, Chapman & Hall/CRC Computer and Information Science Series, 2012., Florida, SAD


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. Hu, Wen-Chen, ed. Sustainable ICTs and management systems for green computing. IGI Global, 2012.

2. Albert Y. Zomaya and Young Choon Lee. 2012. Energy Efficient Distributed Computing Systems (1st ed.). Wiley-IEEE Computer Society Pr.

3. Krpić, Zdravko; Horvat, Goran; Žagar, Drago; Martinović, Goran, Towards an energy efficient SoC computing cluster, Proceedings of 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (2014), str. 178 – 182

4. Martinović, Goran; Krpić, Zdravko, Towards Green HPC Blueprints, Proceedings of the Second International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization, Rim: IARIA, 2011, str. 113 – 118

5. Gruber, Ralf, and Vincent Keller. HPC@green It: Green High Performance Computing Methods. Berlin: Springer-Verlag, 2010.

6. Urs Hoelzle and Luiz Andre Barroso, The Datacenter as a Computer: An Introduction to the Design of Warehouse-Scale Machines (1st ed.). Morgan and Claypool Publishers, 2009. (dostupno na http://www.cs.berkeley.edu/~rxin/db-papers/WarehouseScaleComputing.pdf)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati i razumjeti utjecaj računarstva na okoliš

2. vrednovati energetsku prihvatljivost računalnog sustava upotrebom odgovarajućih metrika i alata

3. dizajnirati i samostalno izraditi programska rješenja upotrebom tehnologija smanjenja frekvencije i napona te smanjenja obradbene sposobnosti sklopovskih komponenata

4. dizajnirati i samostalno izraditi programska rješenja upotrebom tehnologija smanjenja frekvencije i napona te smanjenja obradbene sposobnosti sklopovskih komponenata

5. procijeniti potencijalne propuste u energetskoj učinkovitosti postojećih računalnih sustavaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

30
ECTS
1
- identificirati i razumjeti utjecaj računarstva na okoliš- vrednovati energetsku prihvatljivost računalnog sustava upotrebom odgovarajućih metrika i alata- dizajnirati i samostalno izraditi programska rješenja upotrebom tehnologija smanjenja frekvencije i napona te smanjenja obradbene sposobnosti sklopovskih komponenata- dizajnirati i samostalno izraditi programska rješenja upotrebom tehnologija smanjenja frekvencije i napona te smanjenja obradbene sposobnosti sklopovskih komponenata- procijeniti potencijalne propuste u energetskoj učinkovitosti postojećih računalnih sustavaPredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

8
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- vrednovati energetsku prihvatljivost računalnog sustava upotrebom odgovarajućih metrika i alata- dizajnirati i samostalno izraditi programska rješenja upotrebom tehnologija smanjenja frekvencije i napona te smanjenja obradbene sposobnosti sklopovskih komponenata- dizajnirati i samostalno izraditi programska rješenja upotrebom tehnologija smanjenja frekvencije i napona te smanjenja obradbene sposobnosti sklopovskih komponenata- procijeniti potencijalne propuste u energetskoj učinkovitosti postojećih računalnih sustavaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

10
Max

20
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- identificirati i razumjeti utjecaj računarstva na okoliš- vrednovati energetsku prihvatljivost računalnog sustava upotrebom odgovarajućih metrika i alata- dizajnirati i samostalno izraditi programska rješenja upotrebom tehnologija smanjenja frekvencije i napona te smanjenja obradbene sposobnosti sklopovskih komponenata- dizajnirati i samostalno izraditi programska rješenja upotrebom tehnologija smanjenja frekvencije i napona te smanjenja obradbene sposobnosti sklopovskih komponenata- procijeniti potencijalne propuste u energetskoj učinkovitosti postojećih računalnih sustavaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Istraživanje, analiza i pisanje izvještaja, grupni rad Broj radnih sati
30
ECTS

1
- vrednovati energetsku prihvatljivost računalnog sustava upotrebom odgovarajućih metrika i alata- dizajnirati i samostalno izraditi programska rješenja upotrebom tehnologija smanjenja frekvencije i napona te smanjenja obradbene sposobnosti sklopovskih komponenata- procijeniti potencijalne propuste u energetskoj učinkovitosti postojećih računalnih sustavaSeminarski rad Analiza i provjera seminara, provjeravanje zaslužnosti unutar grupe Min

10
Max

20
Rješavanje zadataka, odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- identificirati i razumjeti utjecaj računarstva na okoliš- vrednovati energetsku prihvatljivost računalnog sustava upotrebom odgovarajućih metrika i alata- dizajnirati i samostalno izraditi programska rješenja upotrebom tehnologija smanjenja frekvencije i napona te smanjenja obradbene sposobnosti sklopovskih komponenata- procijeniti potencijalne propuste u energetskoj učinkovitosti postojećih računalnih sustavaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera i analiza riješenih zadataka i odgovora na pitanja Min

10
Max

20
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100