Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Zeleno računarstvo DKR4I-04

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149829 149830 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KRPIĆ ZDRAVKO, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati sa i uključiti ih u procese razvoja, unaprjeđenja i primjene ekološki prihvatljivih računalnih tehnologija. Studentima pokazati obujam i načine utjecaja računalnih sustava na okoliš te im prezentirati načine prepoznavanja mogućnosti zelenog napretka. Studentima prenijeti aktualna znanja o (energetski) učinkovitim sklopovskim i programskim tehnologijama.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Uvodno o utjecaju računarstva na okoliš. Vrednovanje energetske učinkovitosti računalnih sustava. Dizajn održivih računalnih sustava. Slojevi primjene zelenih tehnologija u računarstvu. Osnove računalnog sklopovlja. Zelene tehnologije računalnog sklopovlja. Skaliranje frekvencije i napona obradbenih jedinica. Prigušivanje obradbene sposobnosti jedinica sklopovlja. Ostale tehnologije smanjenja utjecaja računalnog sklopovlja na okoliš. Raspodijeljeno i paralelno računarstvo. Programske tehnologije smanjenja energetskog traga. Energetski svjesni modeli programske podrške. Energetski svjesne programske paradigme. Programska implementacija sklopovskih tehnologija smanjenja utroška energije. Energetski svjesni operacijski sustavi. Računalni sustavi niskog energetskog traga SoC i MPSoC. Tehnologije ugradnje i hlađenja podatkovnih i obradbenih sjedišta. Objedinjavanje zelenih tehnologija u gotova rješenja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Ahmad, Ishfaq ; Ranka, Sanjay Handbook of Energy-Aware and Green Computing - Two Volume Set Chapman & Hall/CRC Computer and Information Science Series, 2012., Florida, SAD


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Hu, Wen-Chen, ed. Sustainable ICTs and management systems for green computing IGI Global, 2012.

2. 2 Albert Y. Zomaya, Young Choon Lee Energy Efficient Distributed Computing Systems (1st ed.) Wiley-IEEE Computer Society Pr. 2012.

3. 3 Martinović, Goran; Krpić, Zdravko Towards Green HPC Blueprints Proceedings of the Second International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization, Ri

4. 4 Gruber, Ralf, Vincent Keller HPC@green It: Green High Performance Computing Methods Berlin: Springer-Verlag, 2010.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati i razumjeti utjecaj računarstva na okoliš

2. vrednovati energetsku prihvatljivost računalnog sustava upotrebom odgovarajućih metrika i alata

3. dizajnirati i samostalno izraditi programska rješenja upotrebom tehnologija smanjenja frekvencije i napona te smanjenja obradbene sposobnosti sklopovskih komponenata

4. dizajnirati i samostalno izraditi programska rješenja upotrebom tehnologija smanjenja frekvencije i napona te smanjenja obradbene sposobnosti sklopovskih komponenata

5. procijeniti potencijalne propuste u energetskoj učinkovitosti postojećih računalnih sustavaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti