Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Napredno Web programiranje DKR4I-03

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149763 150023 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LUKIĆ IVICA, nositelj

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je studentima pojasniti i proces dizajniranja korisničkog sučelja kao i same pozadinske aplikacije pri razvoju internet aplikacija. Studenti će se upoznati sa složenim programskim sučeljima koji se koriste pri razvoju internet aplikacija, što se bitno razlikuje od uobičajenih postupaka razvoja internet aplikacija bez korištenja razvojnih programskih sučelja. Studenti će upoznati novija programska sučelja za brzi razvoj kvalitetnih i interaktivnih internet aplikacija.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Pristup izradi www dokumenata upotrebom različitih tehnologija i programskih sučelja. Upoznavanje sa MVC konceptom. Tehnologije na klijentskoj strani: HTML (sintaksa, standardna struktura, hipertekst, oblici), kaskadni stilovi, JavaScript, JavaScript i HTML, dinamički dokumenti s JavaScriptom, jQuery, AngularJS, Bootstrap. Tehnologije na strani poslužitelja: PHP, ASP i ASP.NET,. pristup bazi podataka (PHP/SQL), CakePHP, Zend, Laravel. Izrada naprednih internet aplikacija i primjeri primjene. Dio nastave na predmetu se odvija kroz samostalni istraživački rad kroz praćenje osnovnih izvora i najnovijih tehnologija.

Vrste izvođenja nastave

predavanjasamostalni zadacilaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. MacIntrye, Peter; Tatroe Kevin; Lerdorf Rasmus. Programiranje PHP treće izdanje. O'Reilly i IT Expert, 2015.

2. Shackelford, Adam. Beginning Amazon Web Services with Node.js. New York: Apress, 2015.

3. R. Delorme, Programming in HTML5 with Javascript and CSS3, Microsoft Press, Redmond Washington, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. L. Revill, jQuery 2.0 Development Cookbook, Published by Packt Publishing Ltd. Livery Place 35 Livery Street Birmingham B3 2PB, UK, 2014.

2. K. Williamson, Learning AngularJS, Published by O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North Sebastopol, CA 95472, 2015.

3. L. Ullman, PHP Advanced and Object-Oriented Programming: Visual QuickPro Guide (3rd Edition), Peachpit Press, 1301 Sansome Street, San Francisco, CA 94111, 2012.

4. R. Nixon, Learning PHP, MySQL & JavaScript With jQuery, CSS & HTML5, O’Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472, 2014.

5. A. K. Pande, jQuery 2 Recipes, Apress, Apress Media LLC 233 Spring Street New York, NY 10013, 2014.

6. C. Pitt, Pro PHP MVC, Apress, Apress Media LLC 233 Spring Street New York, NY 10013, 2012.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti različite tehnologije na klijentskoj strani za izradu internet aplikacija

2. vrednovati različite tehnologije i programska rješenja na serverskoj strani za izradu internet aplikacija

3. stvoriti složena programska rješenja temeljena na naprednim Web tehnologijama i servisima

4. analizirati i riješiti konkretan problem, kombinirati različite tehnologije i programska sučelja za izradu web aplikacijeTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- usporediti različite tehnologije na klijentskoj strani za izradu internet aplikacija- vrednovati različite tehnologije i programska rješenja na serverskoj strani za izradu internet aplikacija- stvoriti složena programska rješenja temeljena na naprednim Web tehnologijama i servisimaPredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

6
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- vrednovati različite tehnologije i programska rješenja na serverskoj strani za izradu internet aplikacija- stvoriti složena programska rješenja temeljena na naprednim Web tehnologijama i servisima- analizirati i riješiti konkretan problem, kombinirati različite tehnologije i programska sučelja za izradu web aplikacijeLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

15
Max

20
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- usporediti različite tehnologije na klijentskoj strani za izradu internet aplikacija- vrednovati različite tehnologije i programska rješenja na serverskoj strani za izradu internet aplikacija- stvoriti složena programska rješenja temeljena na naprednim Web tehnologijama i servisimaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Projekt Broj radnih sati
30
ECTS

1
- vrednovati različite tehnologije i programska rješenja na serverskoj strani za izradu internet aplikacija- stvoriti složena programska rješenja temeljena na naprednim Web tehnologijama i servisima- analizirati i riješiti konkretan problem, kombinirati različite tehnologije i programska sučelja za izradu web aplikacijeSamostalna izrada Web aplikacije Provjera riješenog zadataka Min

15
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100