Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Napredno Web programiranje DKR4I-03

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149763 150023 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LUKIĆ IVICA, nositelj

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je studentima pojasniti i proces dizajniranja korisničkog sučelja kao i same pozadinske aplikacije pri razvoju internet aplikacija. Studenti će se upoznati sa složenim programskim sučeljima koji se koriste pri razvoju internet aplikacija, što se bitno razlikuje od uobičajenih postupaka razvoja internet aplikacija bez korištenja razvojnih programskih sučelja. Studenti će upoznati novija programska sučelja za brzi razvoj kvalitetnih i interaktivnih internet aplikacija.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Pristup izradi www dokumenata upotrebom različitih tehnologija i programskih sučelja. Upoznavanje sa MVC konceptom. Tehnologije na klijentskoj strani: HTML (sintaksa, standardna struktura, hipertekst, oblici), kaskadni stilovi, JavaScript, JavaScript i HTML, dinamički dokumenti s JavaScriptom, jQuery, AngularJS, Bootstrap. Tehnologije na strani poslužitelja: PHP, ASP i ASP.NET,. pristup bazi podataka (PHP/SQL), CakePHP, Zend, Laravel. Izrada naprednih internet aplikacija i primjeri primjene. Dio nastave na predmetu se odvija kroz samostalni istraživački rad kroz praćenje osnovnih izvora i najnovijih tehnologija.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 MacIntrye, Peter; Tatroe Kevin; Lerdorf Rasmus Programiranje PHP treće izdanje O Reilly i IT Expert, 2015.

2. 2 Shackelford, Adam Beginning Amazon Web Services with Node.js New York: Apress, 2015.

3. 3 R. Delorme Programming in HTML5 with Javascript and CSS3 Microsoft Press, Redmond Washington, 2014.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 L. Revill jQuery 2.0 Development Cookbook Packt Publishing Ltd. Livery Place 35 Livery Street Birmingham B3 2PB, UK, 2014.

2. 2 K. Williamson Learning AngularJS Published by O Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North Sebastopol, CA 95472, 2015.

3. 3 L. Ullman PHP Advanced and Object-Oriented Programming: Visual QuickPro Guide (3rd Edition) Peachpit Press, 1301 Sansome Street, San Francisco, CA 94111, 2012.

4. 4 R. Nixon Learning PHP, MySQL & JavaScript With jQuery, CSS & HTML5 O Reilly Media, Inc., 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472, 2014.

5. 5 A. K. Pande jQuery 2 Recipes Apress, Apress Media LLC 233 Spring Street New York, NY 10013, 2014.

6. 6 C. Pitt Pro PHP MVC, Apress, Apress Media LLC 233 Spring Street New York, NY 10013, 2012.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti različite tehnologije na klijentskoj strani za izradu internet aplikacija

2. vrednovati različite tehnologije i programska rješenja na serverskoj strani za izradu internet aplikacija

3. stvoriti složena programska rješenja temeljena na naprednim Web tehnologijama i servisima

4. analizirati i riješiti konkretan problem, kombinirati različite tehnologije i programska sučelja za izradu web aplikacijeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti