Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Mobilne komunikacije DK3-01

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 62275 149757 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VRANJEŠ DENIS, suradnik
RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj
VRANJEŠ MARIO, suradnik
RADOŠ ZVONIMIR, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa značajkama propagacije radijskog signala u mobilnim komunikacijskim sustavima, značajkama celularnih sustava, komponenata antenskog sustava baznih postaja te rješenjima u 2G, 3G i 4G sustavima. Osposobiti studente za primjenu stačenih znanja za proračun pokrivenosti signalom i količine prometa u određenoj ćeliji, izbor odgovarajućih komponenata antenskog sustava bazne postaje, izbor parametara određenog mobilnog sustava te mjerenje jakosti električnog polja i vrednovanje rezultata prema važećim normama i propisima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Razvoj mobilnih komunikacijskih sustava; razlike između prve, druge, treće i četvrte generacije. Mobilni radiokomunikacijski kanal; modeli kanala. Karakteristike propagacije u različitim uvjetima, proračun gubitaka, višestazni feding, interferencija, intermodulacija, Doplerov pomak; propagacijski modeli. Principi celularnih sustava. Makroćelije, mikroćelije i pikoćelije. Proračun prometa. Propagacija u zatvorenim prostorima. Antenski sustav bazne postaje. Antene za mobilne uređaje. Koncept i arhitektura GSM-a; GPRS i EDGE. Koncepti i arhitekture 3G i 4G mreža: fizički i logički kanali, uspostava poziva, kontrola odašiljačke snage, adaptivna modulacija i kodiranje, predaja poziva. RAKE prijemnik. Integracija govornih i podatkovnih usluga. Bežične radijske liokalne mreže. Zaštita od neionizirajućih elektromagnetskih polja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Bažant, A i ostali. Osnove arhitekture mreža Zagreb: Element, 2004.

2. 2 Molisch, A. F. Wireless Communications, 2nd edition John Wiley&Sons, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 M. J. Hernando, F. Perez-Fontan Introduction to Mobile Communications Engineering Artech House, 1999.

2. 2 S. Rimac-Drlje Mobilne komunikacije, priručnik za laboratorijske vježbe zavodska skripta, 2010.

3. 3 E. Zentner Antene i radiosustavi Školska knjiga, Zagreb, 2001.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti modele radijskog kanala, te objasniti izbor frekvencija za uzlaznu i silaznu vezu, pojavu intermodulacije, Dopplerov efekt i višestaznu propagaciju u mobilnim komunikacijama

2. usporediti različite propagacijske modele i izračunati pokrivenost signalom kod propagacije radiovala u vanjskim i unutarnjim prostorima

3. usporediti karakteristike makroćelija, mikroćelija i pikoćelija te izračunati promet kod određene vrste ćelija

4. analizirati značajke komponenata antenskog sustava bazne postaje te usporediti odgovarajuće komponente prema tehničkim specifikacijama

5. usporediti koncept i arhitekturu, fizičke i logičke kanale, uspostavu poziva, kontrolu odašiljačke snage, modulaciju i kodiranje,te predaju poziva kod GSM-a i UMTS-a

6. objasniti koncept i arhitekturu LTE-a

7. izmjeriti jakost električnog polja i vrednovati izmjerene vrijednosti s aspekta brzih i sporih promjena signala, pokrivenosti signalom te graničnih dozvoljenih vrijednosti prema važećim normama i propisimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti