Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Mobilne komunikacije DK3-01

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 62275 149757 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VRANJEŠ DENIS, suradnik
RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj
VRANJEŠ MARIO, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa značajkama propagacije radijskog signala u mobilnim komunikacijskim sustavima, značajkama celularnih sustava, komponenata antenskog sustava baznih postaja te rješenjima u 2G, 3G i 4G sustavima. Osposobiti studente za primjenu stačenih znanja za proračun pokrivenosti signalom i količine prometa u određenoj ćeliji, izbor odgovarajućih komponenata antenskog sustava bazne postaje, izbor parametara određenog mobilnog sustava te mjerenje jakosti električnog polja i vrednovanje rezultata prema važećim normama i propisima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Razvoj mobilnih komunikacijskih sustava; razlike između prve, druge, treće i četvrte generacije. Mobilni radiokomunikacijski kanal; modeli kanala. Karakteristike propagacije u različitim uvjetima, proračun gubitaka, višestazni feding, interferencija, intermodulacija, Doplerov pomak; propagacijski modeli. Principi celularnih sustava. Makroćelije, mikroćelije i pikoćelije. Proračun prometa. Propagacija u zatvorenim prostorima. Antenski sustav bazne postaje. Antene za mobilne uređaje. Koncept i arhitektura GSM-a; GPRS i EDGE. Koncepti i arhitekture 3G i 4G mreža: fizički i logički kanali, uspostava poziva, kontrola odašiljačke snage, adaptivna modulacija i kodiranje, predaja poziva. RAKE prijemnik. Integracija govornih i podatkovnih usluga. Bežične radijske liokalne mreže. Zaštita od neionizirajućih elektromagnetskih polja.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbelaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Bažant, A i ostali. Osnove arhitekture mreža. Zagreb: Element, 2004.

2. Molisch, A. F. Wireless Communications, 2nd edition. John Wiley&Sons, 2010.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. M. J. Hernando, F. Perez-Fontan, Introduction to Mobile Communications Engineering, Artech House, 1999.

2. S. Rimac-Drlje, Mobilne komunikacije, priručnik za laboratorijske vježbe, zavodska skripta, 2010.

3. E. Zentner, Antene i radiosustavi, Školska knjiga, Zagreb, 2001.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti modele radijskog kanala, te objasniti izbor frekvencija za uzlaznu i silaznu vezu, pojavu intermodulacije, Dopplerov efekt i višestaznu propagaciju u mobilnim komunikacijama

2. usporediti različite propagacijske modele i izračunati pokrivenost signalom kod propagacije radiovala u vanjskim i unutarnjim prostorima

3. usporediti karakteristike makroćelija, mikroćelija i pikoćelija te izračunati promet kod određene vrste ćelija

4. analizirati značajke komponenata antenskog sustava bazne postaje te usporediti odgovarajuće komponente prema tehničkim specifikacijama

5. usporediti koncept i arhitekturu, fizičke i logičke kanale, uspostavu poziva, kontrolu odašiljačke snage, modulaciju i kodiranje,te predaju poziva kod GSM-a i UMTS-a

6. objasniti koncept i arhitekturu LTE-a

7. izmjeriti jakost električnog polja i vrednovati izmjerene vrijednosti s aspekta brzih i sporih promjena signala, pokrivenosti signalom te graničnih dozvoljenih vrijednosti prema važećim normama i propisimaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

45
ECTS
1.5
- usporediti modele radijskog kanala, te objasniti izbor frekvencija za uzlaznu i silaznu vezu, pojavu intermodulacije, Dopplerov efekt i višestaznu propagaciju u mobilnim komunikacijama- usporediti različite propagacijske modele i izračunati pokrivenost signalom kod propagacije radiovala u vanjskim i unutarnjim prostorima- usporediti karakteristike makroćelija, mikroćelija i pikoćelija te izračunati promet kod određene vrste ćelija- analizirati značajke komponenata antenskog sustava bazne postaje te usporediti odgovarajuće komponente prema tehničkim specifikacijama- usporediti koncept i arhitekturu, fizičke i logičke kanale, uspostavu poziva, kontrolu odašiljačke snage, modulaciju i kodiranje,te predaju poziva kod GSM-a i UMTS-a- objasniti koncept i arhitekturu LTE-a- izmjeriti jakost električnog polja i vrednovati izmjerene vrijednosti s aspekta brzih i sporih promjena signala, pokrivenosti signalom te graničnih dozvoljenih vrijednosti prema važećim normama i propisimaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

3
Max

5
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
60
ECTS

2
- usporediti modele radijskog kanala, te objasniti izbor frekvencija za uzlaznu i silaznu vezu, pojavu intermodulacije, Dopplerov efekt i višestaznu propagaciju u mobilnim komunikacijama- usporediti različite propagacijske modele i izračunati pokrivenost signalom kod propagacije radiovala u vanjskim i unutarnjim prostorima- usporediti karakteristike makroćelija, mikroćelija i pikoćelija te izračunati promet kod određene vrste ćelija- analizirati značajke komponenata antenskog sustava bazne postaje te usporediti odgovarajuće komponente prema tehničkim specifikacijamaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

18
Max

35
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- usporediti modele radijskog kanala, te objasniti izbor frekvencija za uzlaznu i silaznu vezu, pojavu intermodulacije, Dopplerov efekt i višestaznu propagaciju u mobilnim komunikacijama- usporediti različite propagacijske modele i izračunati pokrivenost signalom kod propagacije radiovala u vanjskim i unutarnjim prostorima- analizirati značajke komponenata antenskog sustava bazne postaje te usporediti odgovarajuće komponente prema tehničkim specifikacijama- usporediti koncept i arhitekturu, fizičke i logičke kanale, uspostavu poziva, kontrolu odašiljačke snage, modulaciju i kodiranje,te predaju poziva kod GSM-a i UMTS-a- izmjeriti jakost električnog polja i vrednovati izmjerene vrijednosti s aspekta brzih i sporih promjena signala, pokrivenosti signalom te graničnih dozvoljenih vrijednosti prema važećim normama i propisimaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

4
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
75
ECTS

2.5
- usporediti modele radijskog kanala, te objasniti izbor frekvencija za uzlaznu i silaznu vezu, pojavu intermodulacije, Dopplerov efekt i višestaznu propagaciju u mobilnim komunikacijama- usporediti različite propagacijske modele i izračunati pokrivenost signalom kod propagacije radiovala u vanjskim i unutarnjim prostorima- usporediti karakteristike makroćelija, mikroćelija i pikoćelija te izračunati promet kod određene vrste ćelija- analizirati značajke komponenata antenskog sustava bazne postaje te usporediti odgovarajuće komponente prema tehničkim specifikacijama- objasniti koncept i arhitekturu LTE-a- izmjeriti jakost električnog polja i vrednovati izmjerene vrijednosti s aspekta brzih i sporih promjena signala, pokrivenosti signalom te graničnih dozvoljenih vrijednosti prema važećim normama i propisimaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100