Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Multimedijski sustavi DK2-01

ECTS 7 | P 45 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149761 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VRANJEŠ MARIO, suradnik
RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj
VRANJEŠ DENIS, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s metodama i međunarodnim normama za kompresiju multimedijskih signala te ih osposobiti za njihovu primjenu u različitim aplikacijama.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod: područja primjene multimedije. Osnove ljudske vizualne i audio percepcije s aspekta utjecaja na kompresiju videa i audia. Prezentacija slike na računalu; sustavi boja. Formati digitalne slike. Metode kompresije: entropijske (Runlength, Huffman, aritmetičko, LZW), prediktivne, transformacijske (FFT, DCT, DWT). Norme za kodiranje mirne slike: JPEG i JPEG2000. Digitalizacija videa, norme za kompresiju videa: MPEG-2, MPEG-4 Visual, H.261, H.263, H.264, H.265, SVC. Svojstva i modeliranje govornog signala. Algoritmi i norme za kompresiju govora. Digitalizacija audio signala, kodiranje audia. MPEG-7 i MPEG-21 norme. Paketni prijenos audia i videa. Multimedijski prijenos širokopojasnim mrežama. Multimedija u mobilnim komunikacijama. Komunikacijski protokoli za multimediju, osiguranje kvalitete usluge.

Komentari

Nastava se može održati na engleskom jeziku.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Li, Ze-Nian ;M.Drew; Mark S., Liu, Jiangchuan Fundamentals of Multimedia Springer 2014.

2. 2 S. Rimac-Drlje, M. Vranješ, D. Vranješ Multimedijski sustavi, priručnik za laboratorijske vježbe Sveučilište u Osijeku, 2013.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 I.E.G. Richardson H.264 and MPEG-4 video compression John Wiley & Sons, 2003.

2. 2 R.C. Gonzales, R.E. Woods Digital Image Processing Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2008.

3. 3 Jans-Reiner Ohm Multimedia Signal Coding and Transmission (Signals and Communication Technology) Springer, 2015.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati i vrednovati postupke za kompresiju mirne slike, videa i audia, te primijeniti jedan ili više postupaka za kompresiju bez gubitaka

2. analizirati značajke ljudskog vizualnog sustava i algoritme koji se primjenjuju u kodiranju videa

3. usporediti i vrednovati rezultate kodiranja primjenom JPEG i JPEG2000 normi, MPEG-2, MPEG-4 Visual, H.261, H.263 i H.264 normi

4. razviti algoritme za obradu mirne slike i videa za različite primjene

5. opisati karakteristike govornog signala i ljudskog audio sustava; objasniti i usporediti osnovne algoritme za kodiranje govora i audia

6. odabrati i primijeniti odgovarajuće kodere, protokole i parametre za prijenos multimedije u različitim aplikacijamaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)6021,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)35
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja451.51,2,3,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1020
Rješavanje problema zadanog na KV451.54,6Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem525
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,2,3,4,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550