Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Multimedijski sustavi DK2-01

ECTS 7 | P 45 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149761 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VRANJEŠ MARIO, suradnik
RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj
VRANJEŠ DENIS, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s metodama i međunarodnim normama za kompresiju multimedijskih signala te ih osposobiti za njihovu primjenu u različitim aplikacijama.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod: područja primjene multimedije. Osnove ljudske vizualne i audio percepcije s aspekta utjecaja na kompresiju videa i audia. Prezentacija slike na računalu; sustavi boja. Formati digitalne slike. Metode kompresije: entropijske (Runlength, Huffman, aritmetičko, LZW), prediktivne, transformacijske (FFT, DCT, DWT). Norme za kodiranje mirne slike: JPEG i JPEG2000. Digitalizacija videa, norme za kompresiju videa: MPEG-2, MPEG-4 Visual, H.261, H.263, H.264, H.265, SVC. Svojstva i modeliranje govornog signala. Algoritmi i norme za kompresiju govora. Digitalizacija audio signala, kodiranje audia. MPEG-7 i MPEG-21 norme. Paketni prijenos audia i videa. Multimedijski prijenos širokopojasnim mrežama. Multimedija u mobilnim komunikacijama. Komunikacijski protokoli za multimediju, osiguranje kvalitete usluge.

Komentari

Nastava se može održati na engleskom jeziku.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Li, Ze-Nian ;M.Drew; Mark S., Liu, Jiangchuan Fundamentals of Multimedia Springer 2014.

2. 2 S. Rimac-Drlje, M. Vranješ, D. Vranješ Multimedijski sustavi, priručnik za laboratorijske vježbe Sveučilište u Osijeku, 2013.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 I.E.G. Richardson H.264 and MPEG-4 video compression John Wiley & Sons, 2003.

2. 2 R.C. Gonzales, R.E. Woods Digital Image Processing Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2008.

3. 3 Jans-Reiner Ohm Multimedia Signal Coding and Transmission (Signals and Communication Technology) Springer, 2015.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati i vrednovati postupke za kompresiju mirne slike, videa i audia, te primijeniti jedan ili više postupaka za kompresiju bez gubitaka

2. analizirati značajke ljudskog vizualnog sustava i algoritme koji se primjenjuju u kodiranju videa

3. usporediti i vrednovati rezultate kodiranja primjenom JPEG i JPEG2000 normi, MPEG-2, MPEG-4 Visual, H.261, H.263 i H.264 normi

4. razviti algoritme za obradu mirne slike i videa za različite primjene

5. opisati karakteristike govornog signala i ljudskog audio sustava; objasniti i usporediti osnovne algoritme za kodiranje govora i audia

6. odabrati i primijeniti odgovarajuće kodere, protokole i parametre za prijenos multimedije u različitim aplikacijamaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti