Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Mreže računala DK1-02

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149760 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŽAGAR DRAGO, nositelj
KRIŽANOVIĆ VIŠNJA, suradnik
TOMIĆ DRAŽEN, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovnim i naprednim žičnim i bežičnim mrežnim tehnologijama. Objasniti studentima važnost kontrole toka i zagušenja u računalnim mrežama te ih upoznati s mehanizmima za kontrolu prometa u mreži. Upoznati studente sa zahtjevima na kvalitetu usluge u mreži te arhitekturama i mehanizmima za ostvarivanje kvalitete. Naučiti studente projektiranju parametara računalne mreže s ciljem optimizacije resursa i kvalitete usluge u mreži.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Mrežne topologije.Hijerarhija protokola. Osnove teorije mrežnog prometa. Osnovni modeli sustava posluživanja. Širokopojasni pristup u računalnim mrežama (xDSL, optički pristup, Ethernet in the first (last) mile, fiksni bežični pristup i WiMAX). Tehnologije žičnih računalnih mreža. Bežične mreže računala, IEEE 802.11, IEEE 802.16, Bluetooth, IEEE 802.15.4. Povezivanje mreža računala. Spanning tree protokol. Implicitna i eksplicitna kontrola zagušenja u računalnoj mreži. Kontrola toka u računalnoj mreži. Kvaliteta usluge u računalnim mrežama QoS, QoE. Zahtjevi aplikacija na QoS. Mehanizmi za ostvarivanje kvalitete usluge u mreži: oblikovanje prometa, raspoređivanje paketa, kontrola pristupa. Osnovne arhitekture za ostvarivanje kvalitete usluga: model integriranih usluga, model diferenciranih usluga. MPLS. Hibridni QoS modeli. Stvarnovremenski promet u računalnim mrežama. RTP i RTCP protokol. SIP protokol. Upravljanja računalnom mrežom. Projektiranje računalne mreže. Optimizacija performansi računalne mreže. Mjerenje performansi mreže. Usluge u računalnim mrežama. Regulatorni aspekti računalnih mreža.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbesamostalni zadacilaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Bažant, A i ostali. Osnovne arhitekture mreža. Zagreb: Element, 2014.

2. Tanenbaum, A. S; Wetherall, D. J. Computer Networks (5. izdanje). Boston: Prentice Hall, 2011.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. W. Stallings, Data and Computer Communications, Tenth Edition, Macmillan Publishing Company, New York, 2014.

2. V. Sinković: Informacijske mreže, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

3. J. F. Kurose, K. W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach (6. izdanje), Addison-Wesley, Boston, 2013.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati prednosti i nedostatke pojedinih mrežnih topologija i arhitektura na konkretnim primjerima primjene računalnih mreža

2. projektirati parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene

3. planirati primjenu odgovarajuće mrežne opreme u svrhu povezivanja računalnih mreža i integracije s globalnom mrežom

4. kritički usporediti mehanizme i metode za kontrolu toka i kontrolu zagušenja u računalnoj mreži

5. kombinirati i integrirati mehanizme i arhitekture za ostvarivanje kvalitete usluge za različite zahtjeve suvremenih mrežnih aplikacija

6. primijeniti metode i alate za mjerenje i optimiziranje performansi računalnih mrežaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- analizirati prednosti i nedostatke pojedinih mrežnih topologija i arhitektura na konkretnim primjerima primjene računalnih mreža- projektirati parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene- planirati primjenu odgovarajuće mrežne opreme u svrhu povezivanja računalnih mreža i integracije s globalnom mrežom- kritički usporediti mehanizme i metode za kontrolu toka i kontrolu zagušenja u računalnoj mreži- kombinirati i integrirati mehanizme i arhitekture za ostvarivanje kvalitete usluge za različite zahtjeve suvremenih mrežnih aplikacija- primijeniti metode i alate za mjerenje i optimiziranje performansi računalnih mrežaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

1
Max

4
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
30
ECTS

1
- projektirati parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene- planirati primjenu odgovarajuće mrežne opreme u svrhu povezivanja računalnih mreža i integracije s globalnom mrežom- kritički usporediti mehanizme i metode za kontrolu toka i kontrolu zagušenja u računalnoj mreži- primijeniti metode i alate za mjerenje i optimiziranje performansi računalnih mrežaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

16
Max

32
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- projektirati parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene- planirati primjenu odgovarajuće mrežne opreme u svrhu povezivanja računalnih mreža i integracije s globalnom mrežom- kritički usporediti mehanizme i metode za kontrolu toka i kontrolu zagušenja u računalnoj mreži- primijeniti metode i alate za mjerenje i optimiziranje performansi računalnih mrežaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

12
Max

24
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- analizirati prednosti i nedostatke pojedinih mrežnih topologija i arhitektura na konkretnim primjerima primjene računalnih mreža- projektirati parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene- kritički usporediti mehanizme i metode za kontrolu toka i kontrolu zagušenja u računalnoj mreži- kombinirati i integrirati mehanizme i arhitekture za ostvarivanje kvalitete usluge za različite zahtjeve suvremenih mrežnih aplikacija- primijeniti metode i alate za mjerenje i optimiziranje performansi računalnih mrežaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Seminarski rad Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- analizirati prednosti i nedostatke pojedinih mrežnih topologija i arhitektura na konkretnim primjerima primjene računalnih mreža- projektirati parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene- planirati primjenu odgovarajuće mrežne opreme u svrhu povezivanja računalnih mreža i integracije s globalnom mrežom- kritički usporediti mehanizme i metode za kontrolu toka i kontrolu zagušenja u računalnoj mreži- kombinirati i integrirati mehanizme i arhitekture za ostvarivanje kvalitete usluge za različite zahtjeve suvremenih mrežnih aplikacija- primijeniti metode i alate za mjerenje i optimiziranje performansi računalnih mrežaIzrada seminarskog rada uz konzultacije s nastavnikom Provjera sadržaja seminara i prezentacija rezultata Min

6
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
180
Σ ECTS
6
Σ Max
100