Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Mreže računala DK1-02

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149760 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŽAGAR DRAGO, nositelj
KRIŽANOVIĆ VIŠNJA, suradnik
TOMIĆ DRAŽEN, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovnim i naprednim žičnim i bežičnim mrežnim tehnologijama. Objasniti studentima važnost kontrole toka i zagušenja u računalnim mrežama te ih upoznati s mehanizmima za kontrolu prometa u mreži. Upoznati studente sa zahtjevima na kvalitetu usluge u mreži te arhitekturama i mehanizmima za ostvarivanje kvalitete. Naučiti studente projektiranju parametara računalne mreže s ciljem optimizacije resursa i kvalitete usluge u mreži.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Mrežne topologije.Hijerarhija protokola. Osnove teorije mrežnog prometa. Osnovni modeli sustava posluživanja. Širokopojasni pristup u računalnim mrežama (xDSL, optički pristup, Ethernet in the first (last) mile, fiksni bežični pristup i WiMAX). Tehnologije žičnih računalnih mreža. Bežične mreže računala, IEEE 802.11, IEEE 802.16, Bluetooth, IEEE 802.15.4. Povezivanje mreža računala. Spanning tree protokol. Implicitna i eksplicitna kontrola zagušenja u računalnoj mreži. Kontrola toka u računalnoj mreži. Kvaliteta usluge u računalnim mrežama QoS, QoE. Zahtjevi aplikacija na QoS. Mehanizmi za ostvarivanje kvalitete usluge u mreži: oblikovanje prometa, raspoređivanje paketa, kontrola pristupa. Osnovne arhitekture za ostvarivanje kvalitete usluga: model integriranih usluga, model diferenciranih usluga. MPLS. Hibridni QoS modeli. Stvarnovremenski promet u računalnim mrežama. RTP i RTCP protokol. SIP protokol. Upravljanja računalnom mrežom. Projektiranje računalne mreže. Optimizacija performansi računalne mreže. Mjerenje performansi mreže. Usluge u računalnim mrežama. Regulatorni aspekti računalnih mreža.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Bažant, A i ostali. Osnovne arhitekture mreža Zagreb: Element, 2014.

2. 2 Tanenbaum, A. S; Wetherall, D. J. Computer Networks (5. izdanje) Boston: Prentice Hall, 2011.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 W. Stallings Data and Computer Communications, Tenth Edition Macmillan Publishing Company, New York, 2014.

2. 2 V. Sinković Informacijske mreže Školska knjiga, Zagreb, 1994.

3. 3 J. F. Kurose, K. W. Ross Computer Networking: A Top-Down Approach (6. izdanje) Addison-Wesley, Boston, 2013.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati prednosti i nedostatke pojedinih mrežnih topologija i arhitektura na konkretnim primjerima primjene računalnih mreža

2. projektirati parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene

3. planirati primjenu odgovarajuće mrežne opreme u svrhu povezivanja računalnih mreža i integracije s globalnom mrežom

4. kritički usporediti mehanizme i metode za kontrolu toka i kontrolu zagušenja u računalnoj mreži

5. kombinirati i integrirati mehanizme i arhitekture za ostvarivanje kvalitete usluge za različite zahtjeve suvremenih mrežnih aplikacija

6. primijeniti metode i alate za mjerenje i optimiziranje performansi računalnih mrežaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)6021,2,3,4,5,6Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)14
Rješavanje zadataka3012,3,4,6Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka1632
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3012,3,4,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1224
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Seminarski rad150.51,2,3,4,5,6Izrada seminarskog rada uz konzultacije s nastavnikomProvjera sadržaja seminara i prezentacija rezultata610