Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Mreže računala DK1-02

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149760 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŽAGAR DRAGO, nositelj
KRIŽANOVIĆ VIŠNJA, suradnik
TOMIĆ DRAŽEN, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovnim i naprednim žičnim i bežičnim mrežnim tehnologijama. Objasniti studentima važnost kontrole toka i zagušenja u računalnim mrežama te ih upoznati s mehanizmima za kontrolu prometa u mreži. Upoznati studente sa zahtjevima na kvalitetu usluge u mreži te arhitekturama i mehanizmima za ostvarivanje kvalitete. Naučiti studente projektiranju parametara računalne mreže s ciljem optimizacije resursa i kvalitete usluge u mreži.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Mrežne topologije.Hijerarhija protokola. Osnove teorije mrežnog prometa. Osnovni modeli sustava posluživanja. Širokopojasni pristup u računalnim mrežama (xDSL, optički pristup, Ethernet in the first (last) mile, fiksni bežični pristup i WiMAX). Tehnologije žičnih računalnih mreža. Bežične mreže računala, IEEE 802.11, IEEE 802.16, Bluetooth, IEEE 802.15.4. Povezivanje mreža računala. Spanning tree protokol. Implicitna i eksplicitna kontrola zagušenja u računalnoj mreži. Kontrola toka u računalnoj mreži. Kvaliteta usluge u računalnim mrežama QoS, QoE. Zahtjevi aplikacija na QoS. Mehanizmi za ostvarivanje kvalitete usluge u mreži: oblikovanje prometa, raspoređivanje paketa, kontrola pristupa. Osnovne arhitekture za ostvarivanje kvalitete usluga: model integriranih usluga, model diferenciranih usluga. MPLS. Hibridni QoS modeli. Stvarnovremenski promet u računalnim mrežama. RTP i RTCP protokol. SIP protokol. Upravljanja računalnom mrežom. Projektiranje računalne mreže. Optimizacija performansi računalne mreže. Mjerenje performansi mreže. Usluge u računalnim mrežama. Regulatorni aspekti računalnih mreža.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbesamostalni zadacilaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Bažant, A i ostali. Osnovne arhitekture mreža. Zagreb: Element, 2014.

2. Tanenbaum, A. S; Wetherall, D. J. „Computer Networks” (5. izdanje). Boston: Prentice Hall, 2011.

3. A. Bažant, et al, Osnovne arhitekture mreža, Element Zagreb, 2014.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. W. Stallings, Data and Computer Communications, Tenth Edition, Macmillan Publishing Company, New York, 2014.

2. V. Sinković: „Informacijske mreže”, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

3. J. F. Kurose, K. W. Ross: „Computer Networking: A Top-Down Approach” (6. izdanje), Addison-Wesley, Boston, 2013.

4. A.S. Tanenbaum, Computer Networks , Fifth Edition, Prentice Hall, 2010.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Analizirati prednosti i nedostatke pojedinih mrežnih topologija i arhitektura na konkretnim primjerima primjene računalnih mreža.

2. Projektirati parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene.

3. Planirati primjenu odgovarajuće mrežne opreme u svrhu povezivanja računalnih mreža i integracije s globalnom mrežom.

4. Kritički usporediti mehanizme i metode za kontrolu toka i kontrolu zagušenja u računalnoj mreži

5. Kombinirati i integrirati mehanizme i arhitekture za ostvarivanje kvalitete usluge za različite zahtjeve suvremenih mrežnih aplikacija.

6. Primijeniti metode i alate za mjerenje i optimiziranje performansi računalnih mrežaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- Analizirati prednosti i nedostatke pojedinih mrežnih topologija i arhitektura na konkretnim primjerima primjene računalnih mreža.- Projektirati parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene.- Planirati primjenu odgovarajuće mrežne opreme u svrhu povezivanja računalnih mreža i integracije s globalnom mrežom.- Kritički usporediti mehanizme i metode za kontrolu toka i kontrolu zagušenja u računalnoj mreži- Kombinirati i integrirati mehanizme i arhitekture za ostvarivanje kvalitete usluge za različite zahtjeve suvremenih mrežnih aplikacija.- Primijeniti metode i alate za mjerenje i optimiziranje performansi računalnih mrežaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

1
Max

4
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Projektirati parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene.- Planirati primjenu odgovarajuće mrežne opreme u svrhu povezivanja računalnih mreža i integracije s globalnom mrežom.- Kritički usporediti mehanizme i metode za kontrolu toka i kontrolu zagušenja u računalnoj mreži- Primijeniti metode i alate za mjerenje i optimiziranje performansi računalnih mrežaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

16
Max

32
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Projektirati parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene.- Planirati primjenu odgovarajuće mrežne opreme u svrhu povezivanja računalnih mreža i integracije s globalnom mrežom.- Kritički usporediti mehanizme i metode za kontrolu toka i kontrolu zagušenja u računalnoj mreži- Primijeniti metode i alate za mjerenje i optimiziranje performansi računalnih mrežaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

12
Max

24
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- Analizirati prednosti i nedostatke pojedinih mrežnih topologija i arhitektura na konkretnim primjerima primjene računalnih mreža.- Projektirati parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene.- Kritički usporediti mehanizme i metode za kontrolu toka i kontrolu zagušenja u računalnoj mreži- Kombinirati i integrirati mehanizme i arhitekture za ostvarivanje kvalitete usluge za različite zahtjeve suvremenih mrežnih aplikacija.- Primijeniti metode i alate za mjerenje i optimiziranje performansi računalnih mrežaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Seminarski rad Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- Analizirati prednosti i nedostatke pojedinih mrežnih topologija i arhitektura na konkretnim primjerima primjene računalnih mreža.- Projektirati parametre računalne mreže sukladno zahtjevima njezine primjene.- Planirati primjenu odgovarajuće mrežne opreme u svrhu povezivanja računalnih mreža i integracije s globalnom mrežom.- Kritički usporediti mehanizme i metode za kontrolu toka i kontrolu zagušenja u računalnoj mreži- Kombinirati i integrirati mehanizme i arhitekture za ostvarivanje kvalitete usluge za različite zahtjeve suvremenih mrežnih aplikacija.- Primijeniti metode i alate za mjerenje i optimiziranje performansi računalnih mrežaIzrada seminarskog rada uz konzultacije s nastavnikom Provjera sadržaja seminara i prezentacija rezultata Min

6
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
180
Σ ECTS
6
Σ Max
100