Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Elektromagnetska polja i valovi DK1-01

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149735 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RUPČIĆ SLAVKO, nositelj
MANDRIĆ-RADIVOJEVIĆ VANJA, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s zakonitostima generiranja elektromagnetskih polja te generiranja i prostiranja elektromagnetskih valova. Studentima prezentirati postupke analize problema u elektromagnetizmu.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Fizikalne osnove elektrotehnike u prikazu teorije polja. Temeljni zakoni električkih i magnetskih polja. Maxwelove jednadžbe. Granični uvjeti. Poyntingov teorem i Poyntingov vektor – bilanca energije EM polja. Vektorski i skalarni EM potencijali. Elektrostatsko polje. Metode preslikavanja i separacije varijabli. Stacionarne struje, Bio-Savartov zakon, samoinduktivitet i međuinduktivitet. Uvod u teoriju EM valova. Ravni val: osnovne karakteristike, refleksija i lom, modovi propagacije, gustoća energije, protok snage, polarizacija. Ravni val u disperzivnom mediju, prigušeni valovi u vodiču. Propagacija EM valova u slobodnom prostoru. Helmholtzova jednadžba. Hertzov vektor. Elementarni dipol. Zračenje linearne antene. Utjecaj neionizirajućeg zračenja na žive organizme.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbesamostalni zadacilaboratorijske vježbe

Komentari

Nastava se može održati na engleskom jeziku.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Bartolić, J. Mikrovalna elektronika. Zagreb: Graphic, 2012.

2. Balanis,C.A. Advanced Engineering Electromagnetics, 2nd Edition. Wiley, 2012.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. E.C.Jordan, K.G.Balmain, Electromagnetic waves and radiating systems, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J, 1968.

2. R.F. Harrington, Time-harmonic electromagnetic fields, McGraw-Hill, New York, 1961.

3. J.Kraus, Electromagnetics, McGraw Hill, N.Y. 1984.

4. Z.Haznadar, Elektromagnetska teorija i polja, Liber, Zagreb, 1972.

5. E.Zentner, Radiokomunikacije, Školska knjiga, Zagreb, 1989.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. izraziti Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom i integralnom obliku i objasniti ih na najjednostavnijim primjerima

2. primijeniti Maxwelove jednadžbe pri izračunu polja za različite konfiguracije i dinamike promjene naboja u vodljivim i dielektričnim sredinama

3. primijeniti Poyntingov teorem te izračunati Poyntingov vektor u problemima propagacije EM vala

4. izračunati komponente električnog i magnetskog polja ravnog vala pri njegovom nailasku na granicu – primjena uvjeta na granici

5. načiniti analizu zračenja linearne dipol antene

6. vrednovati izmjerene dijagrame zračenja za različitih antenaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

30
ECTS
1
- izraziti Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom i integralnom obliku i objasniti ih na najjednostavnijim primjerima- primijeniti Maxwelove jednadžbe pri izračunu polja za različite konfiguracije i dinamike promjene naboja u vodljivim i dielektričnim sredinama- primijeniti Poyntingov teorem te izračunati Poyntingov vektor u problemima propagacije EM vala- izračunati komponente električnog i magnetskog polja ravnog vala pri njegovom nailasku na granicu – primjena uvjeta na granici- načiniti analizu zračenja linearne dipol antene- vrednovati izmjerene dijagrame zračenja za različitih antenaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

2
Max

5
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
105
ECTS

3.5
- primijeniti Maxwelove jednadžbe pri izračunu polja za različite konfiguracije i dinamike promjene naboja u vodljivim i dielektričnim sredinama- primijeniti Poyntingov teorem te izračunati Poyntingov vektor u problemima propagacije EM vala- izračunati komponente električnog i magnetskog polja ravnog vala pri njegovom nailasku na granicu – primjena uvjeta na granici- načiniti analizu zračenja linearne dipol anteneKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

23
Max

45
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- primijeniti Maxwelove jednadžbe pri izračunu polja za različite konfiguracije i dinamike promjene naboja u vodljivim i dielektričnim sredinama- izračunati komponente električnog i magnetskog polja ravnog vala pri njegovom nailasku na granicu – primjena uvjeta na granici- načiniti analizu zračenja linearne dipol antene- vrednovati izmjerene dijagrame zračenja za različitih antenaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

10
Max

20
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- izraziti Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom i integralnom obliku i objasniti ih na najjednostavnijim primjerima- primijeniti Maxwelove jednadžbe pri izračunu polja za različite konfiguracije i dinamike promjene naboja u vodljivim i dielektričnim sredinama- primijeniti Poyntingov teorem te izračunati Poyntingov vektor u problemima propagacije EM vala- izračunati komponente električnog i magnetskog polja ravnog vala pri njegovom nailasku na granicu – primjena uvjeta na granici- načiniti analizu zračenja linearne dipol anteneUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100