Sveučilišni diplomski studij


Učitaj prijašnjih 100 objava Nazad   Raspored   Engleski

Industrijska mjerenja DEc2-05

ECTS 6 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149742 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA, suradnik
ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, suradnik
BIONDIĆ IVAN, suradnik
DORIĆ DRAŽEN, suradnik
MILIČEVIĆ KRUNO, nositelj
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznavati sa specifičnostima procesnih signala i mjerenja u industrijskom okruženju, tehnikama pretvorbe procesnih veličina u električne signale u svrhu boljeg razumijevanja mjernih postupaka kao dijela automatiziranih procesa. Studentima predstaviti mogućnosti odabira procesnog mjernog instrumenta uzimajući u obzir osim zahtjeva točnosti, pouzdanosti i cijene, potrebe održavanja i kalibracije. Prezentirati softverske aplikacije za prikupljanje, obradu i prikaz procesnih mjernih podataka.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Posebni uvjeti za tehničke sustave u industrijskim postrojenjima, uključivo energetska i tehnološka postrojenja. Signalizacija i mjerenje. Ponašanje mjernih signala. Ponašanje mjernih uređaja. Standardni mjerni signali, HART protokol. Senzori: Aktivni i pasivni senzori, tenzori. Elektrodinamički, piezoelektrički, termodinamički, fotoelektrički, magnetski i kemijski senzori. Mjerenja podržana računalom. A/D pretvornici, mjerni hardver i softver u industriji i prikaz PLC uređaja i SCADA-e u funkciji mjerenja. Prikupljanje, obrada i prikaz mjernih podataka s pomoću softverskog paketa LabVIEW. Procesna instrumentacija: Mjerni postupci i senzori za mjerenje: tlaka, razine, protoka, temperature i vlage. Procesna analitika: Mjerni postupci i sustavi za analizu plinova i tekućina. Mjerenje ostalih procesnih veličina. Složeni mjerni sustavi u automatiziranim procesnim postrojenjima. Lokalni i telemetrijski mjerni sustavi u industriji. Povećanje pouzdanosti (high tolerant) i sigurnosti (safety) u industrijskim mjerenjima. Mjerna oprema u eksplozivnim zonama. Odabir odgovarajuće opreme u industrijskim mjerenjima

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Valter, Z. Procesna mjerenja Osijek: Elektrotehnički fakultet, 2008. ISBN 978-953-6032-59-4

2. 2 A. Šantić Elektronička instrumentacija Školska knjiga, 1993.

3. 3 MORRIS A.S; LANGARI R. Measurement and Instrumentation-Theory and Application Elsevier, Academic Press, 2012, ISBN 978-0-12-381960-4


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Vujević, B. Ferković Osnove elektrotehničkih mjerenja I II Školska knjiga, Zagreb, 1996.

2. 2 R. Malarić Instrumentation and measurement in electrical engineering BrownWalker Press 2011.

3. 3 V. Bego Mjerenja u elektrotehnici Školska knjiga, Zagreb, 1990.

4. 4 Thomas Stauss Flow Handbook, 3rd Edition Endress+Hauser Flowtech AG, Reinach, 2006.

5. 5 Donald R. Gillum Industrial Pressure, Level and Density Measurement 2nd edition, ISA – Instrumentation Systems and Automation Society, 2009.

6. 6 Omega Transactions in Measurement and Control: Volume 2 Data Acquisition Putman Publishing Company and OMEGA Press LLC, 1998.

7. 7 Omega Transactions in Measurement and Control: Volume 3 Pressure Putman Publishing Company and OMEGA Press LLC, 1998.

8. 8 Omega Transactions in Measurement and Control: Volume 4 Flow and Level Putman Publishing Company and OMEGA Press LLC, 1998.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prepoznati specifičnosti mjernih veličina u industriji

2. definirati mjerne metode i opremu prema specifičnosti industrijskog postrojenja

3. klasificirati mjerna osjetila prema vrsti i izvedbi

4. nabrojati načine obrade mjernih signala i njihove pretvorbe u digitalni oblik, te tehnologije prijenosa mjernih signala

5. prepoznati smetnje koje se pojavljuju u industrijskom okruženju te definirati mjere za zaštitu od njih

6. odabrati vrstu i karakteristike mjernih osjetila i mjernih uređaja za konkretnu zadaću procesnog mjerenjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)451.51,2,3,4,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)210
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3011,2,3,4,6Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1220
Rješavanje problema zadanog na KV451.52,5,6Konstrukcijske vježbe (KV)Vrednovanje rješenja za zadani problem1020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja451.51,2,3,4,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Konzultacije150.52,5,6KonzultacijePregledavanje seminarskog rada1020