Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Električni pogoni DEc2-02

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149729 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BENŠIĆ TIN, suradnik
JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA, suradnik
HEDERIĆ ŽELJKO, nositelj
ERCEG GORISLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati sa osnovnim vrstama pogona, njihovim svojstvima i karakteristikama. Studentima će biti prezentirani postupci proračuna i odabira pogonskog sustava za konkretnu primjenu. Konačno, studenti će se upoznati sa modeliranjem i simuliranjem pogona na računalu (virtualni laboratorij).

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Automatiziranje električnih pogona. Informacijsko-komunikacijski sustavi u automatiziranim električnim pogonima. Binarno upravljanje pogonima. Upravljanje armaturom i poljem kod istosmjernih strojeva. Skalarno, predikativno i vektorsko upravljanje kod asinkronih i sinkronih motora. Upravljanje jednofaznim motorima. Pogoni za pozicioniranje. Pogoni servomotorima i koračnim motorima. Upravljanje kretanjima. Motion Control. Mehatronički sustavi. Simultani pogoni. Primjena softverskog paketa MATLAB-Simulink i njegovog podprograma SimPowerSystems.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Bose, B. K. Modern Power Electronics and AC Drives Prenice Hal, 2002.

2. 2 Jurković, B. Elektromotorni pogoni Školska knjiga, Zagreb, 1990.

3. 3 Skalicki, Božidar Elektrotehnika u strojarstvu: elektromotorni pogoni Zagreb, FESB, 1976


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Krause, P.C, Wasyinczuk, O. Analysis of Electric Machinery and Drives IEEE Press, 2002.

2. 2 Werner, Leonhard Control of electrical drives Springer-Verlag, Berlin, 2001

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. kritički analizirati dinamičke modele pogonskih sustava

2. stvarati modele istosmjernog nezavisno uzbuđenog motora u programskom paketu Matlab

3. kritički analizirati simulacijske rezultate upravljanja električnim pogonima

4. dizajnirati električni pogon prema zahtjevima procesa

5. primijeniti industrijske pogonske alate za podešenje parametara električnog pogona

6. vrednovati skalarno i vektorsko upravljanje asinkronim motorima

7. razumjeti i prepoznati vrste informacijsko-komunikacijskih sustava u automatiziranim električnim pogonimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti