Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Elektromagnetska mjerenja DEc1-05

ECTS 5 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149734 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

DORIĆ DRAŽEN, suradnik
MILIČEVIĆ KRUNO, nositelj
BIONDIĆ IVAN, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s vještinama ispravnog mjerenja električkih i magnetskih veličina, protumačiti im specifikacije mjerila u svrhu procjene mjerne nesigurnosti, pouzdanosti i cijene, te potrebe održavanja i kalibracije. Studentima prezentirati jednostavne automatizirane mjerne sustave.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Mjerila električkih veličina – izvedbe i značajke: Voltmetri, ampermetri, ohmometri, vatmetri, analizatori snage, brojila električne energije, analogni i digitalni osciloskopi, logički analizatori, digitalna brojila, frekvencijski analizatori, zapisna mjerila, mjerni mostovi, kompenzatori, multimetri. Automatizirani mjerni sustavi vođeni računalom. Napredne metode mjerenja električnih veličina (struje, napona, frekvencije, faznog pomaka, prividne snage, djelatne snage, jalove snage, faktora snage, djelatne energije, jalove energije, djelatnog otpora, induktiviteta, međuinduktiviteta, kapaciteta i faktora gubitaka, impedancije i admitancije, magnetskih i električnih polja). Smetnje, šum i njihovo smanjenje. Konvencionalni i nekonvencionalni mjerni transformatori. Mjerenje kvalitete električne energije. Visokonaponska mjerenja i ispitivanja. Magnetska mjerenja – mjerenje magnetske indukcije i jakosti magnetskog polja. Mjerenje magnetskih karakteristika materijala (krivulje magnetiziranja, petlje histereze, permeabilnosti i gubitaka magnetiziranja).

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Bego, V. Mjerenja u elektrotehnici Zagreb: Graphis, 2003. ISBN: 953-6647-46-X

2. 2 Morris, Alan S. Measurement and Instrumentation: Theory and Application Butterworth-Heinemann; 1 edition (September 26, 2011)

3. 3 Z. Godec, D. Dorić Osnove mjerenja, laboratorijske vježbe / 5. izd Osijek 2007.

4. 4 A. Šantić Elektronička instrumentacija Školska knjiga, 1993.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Vujević, B. Ferković Osnove elektrotehničkih mjerenja I II Školska knjiga, Zagreb, 1996.

2. 2 R. Malarić Instrumentation and measurement in electrical engineering BrownWalker Press 2011.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. tumačiti i usporediti značajke različitih mjernih uređaja za električna i magnetska mjerenja u praksi

2. uočiti nepravilnosti i smetnje koje mogu utjecati na rezultat mjerenja u praksi, te poduzeti mjere za njihovo smanjivanje na prihvatljivu razinu

3. postaviti mjerni koncept za provedbu točnih i ponovljivih, jednostavnih i kompleksnih mjerenja u praksi

4. odabrati odgovarajuću mjernu metodu, mjernu i ispitnu opremu koja zadovoljava zahtjeve i budžet zadatka, provesti postupak mjerenja odnosno ispitivanja u praksi

5. primijeniti spoznaje u provedbi mjerenja kvalitete električne energije i visokonaponskih ispitivanja

6. primijeniti naučene spoznaje pri prikupljanju, pohrani i validaciji mjernih podataka, ručno ili uz pomoć računala, te njihovoj prezentaciji i izradi izvješća uobičajena u praksiAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti