Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Elektromagnetska kompatibilnost DEc1-04

ECTS 5 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 149733 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

PRIMORAC MARIO, suradnik
KLAIĆ ZVONIMIR, nositelj
PELIN DENIS, nositelj
RUPČIĆ SLAVKO, nositelj
BRANDIS ANDREJ, suradnik
BAŠIĆ IVICA, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s osnovnim znanjima iz elektromagnetske kompatibilnosti u svrhu projektiranja zaštite od neželjenih utjecaja elektromagnetskih veličina na električke mreže, uređaje, sustave ili žive organizme.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Osnovni pojmovi. Neidealna svojstva komponenata, ožičenje, mehaničke sklopke. Niskofrekvencijske smetnje. Nesimetrija napona i harmonici, jalova snaga. Uzemljenje, sigurnosno uzemljenje, uzemljenje u jednoj točki u odnosu na uzemljenje u više točaka, petlje uzemljenja. Izmjenične karakteristike elektroničkih energetskih pretvarača(EEP) i na njih priključenih nelinearnih trošila. Posljedice povratnih djelovanja EEP-a na izmjeničnu mrežu i trošila. Zračene smetnje: simetrične i nesimetrične struje na primjeru dva paralelna vodiča, postupci za smanjenje osjetljivosti. Preslušavanje: uzroci, oklopljeni vodiči, upredeni vodiči. Oklapanje: zaštita od zračenih smetnji, zaštita od visokofrekvencijskih magnetskih polja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Tokić, A; Milardić, M. Kvalitet električne energije Tuzla: PrintCom, 2015.

2. 2 I. Flegar Elektronički energetski pretvarači Kigen, Zagreb, 2010.

3. 3 Z. Klaić Mjerenje i analiza kvalitete električne energije u distribucijskoj mreži prema EN 50160 magistarski rad, Osijek 2006.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 P.R.Clayton Introduction to Electromagnetic compatibility John Willey &Sons, 2006.

2. 2 EURELECTRIC: Power Quality in European Electricity Supply Networks Brussels, 2002.

3. 3 Ph. Feracci Cahier Technique no. 199 – Power Quality Schneider Electric, 2001.

4. 4 R.F. Harrington Time-harmonic electromagnetic fields McGraw-Hill, New York, 1961.

5. 5 J. Bartolić Mikrovalna elektronika Graphis, Zagreb, 2009.

6. 6 I. Flegar Elektromagnetska kompatibilnost; Niskofrekvencijsko područje; Skripta, ETF Osijek,2003.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti i opisati pokazatelje kvalitete napona, njihove uzroke i posljedice te metode za poboljšanja

2. procijeniti štetne posljedice povratnih djelovanja elektroničkih energetskih pretvarača (EP) i trošila na izmjeničnu mrežu

3. vrednovati postupke određivanja izmjeničnih karakteristika osnovnih EP i karakterističnih im trošila

4. usporediti i primijeniti međunarodne i europske standarde za kvalitetu električne energije, definirati i primijeniti Mrežna pravila elektroenergetskog sustava

5. opisati izvore (uzroke) pojave smetnji nastalih uslijed zračenja VF polja

6. vrednovati izmjerene dijagrame zračenja za različitih antenaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti