Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Primijenjeni elektromagnetizam u elektroenergetici DEc1-02

ECTS 7 | P 45 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 149794 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BARUKČIĆ MARINKO, nositelj
HEDERIĆ ŽELJKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s temeljnim zakonima kojima se opisuju električna i magnetska polja. Osposobiti studente za srednje složene analize električnih i magnetskih polja. Osposobiti studente za osnovne analize elektromagnetskih valova u prostoru i na prijenosnim vodovima. Upoznati studente s osnovama numeričkih metoda za proračune elektromagnetskih polja. Osposobiti studente za numeričke proračune elektromagnetskih polja upotrebom računalnih programa za simulacije elektromagnetskih polja.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Fizikalne osnove elektrotehnike u prikazu teorije polja. Temeljni zakoni električkih i magnetskih polja. Maxwelove jednadžbe. Granični uvjeti. Poyntingov teorem i Poyntingov vektor - bilanca energije EM polja. Vektorski i skalarni EM potencijali. Elektrostatsko polje. Metode preslikavanja i separacije varijabli. Stacionarne struje, Bio-Savartov zakon, samoinduktivitet i međuinduktivitet. Uvod u teoriju EM valova. Ravni val: osnovne karakteristike, refleksija i lom, modovi propagacije, gustoća energije, protok snage, polarizacija. Ravni val u disperzivnom mediju, prigušeni valovi u vodiču. Propagacija EM valova u slobodnom prostoru i na prijenosnim vodovima. Uvod u numeričke proračune polja. Osnove metode konačnih elemenata.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Mehmedović, M; Štefanko, S. Teorija polja i valova Osijek, ETF 2010.

2. 2 Ulaby Fawwaz; Michielssen Eric; Ravaioli Umberto Fundamentals of Applied Electromagnetics Prentice Hall, 2010.

3. 3 S. Berberović Teorijska elektrotehnika - odabrani primjeri Graphis, Zagreb, 1998.

4. 4 http://maxima.sourceforge.net/documentation.html


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Z. Haznadar, Ž. Štih Elektromagnetizam 1 i 2 Školska knjiga, Zagreb, 1997.

2. 2 http://www.agros2d.org/down/

3. 3 Knapp Vladimir; Colić Petar Uvod u električna i magnetska svojstva materijala Zagreb Školska knjiga 1990

4. 4 http://www.femm.info/wiki/Documentation/

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti temeljne fizikalne zakone i matematičke modele električnih i magnetskih polja

2. odabrati odgovarajuće temeljne fizikalne zakone i matematičke modele električnih i magnetskih polja za rješavanje srednje složenih problema u električnim i magnetskim poljima

3. primijeniti fizikalne zakonitosti koje vladaju u elektromagnetskim poljima

4. vrednovati matematičke modele elektromagnetskih polja za rješavanje srednje složenih problema

5. napraviti računalni model za srednje teške probleme u električnim i magnetskim poljima

6. vrednovati dobivene rezultate simulacija na računalu elektromagnetskih poljaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti