Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Projektiranje električnih instalacija, rasvjete i postrojenja DEbc2-03

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149797 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KLAIĆ ZVONIMIR, nositelj
KRAUS ZORISLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s vrstama instalacija te vrstama zaštita u NN instalacijama, upoznati ih s konceptom naprednih instalacija. Upoznati studente sa svjetlotehničkim veličinama, izvorima svjetlosti, unutarnjom i vanjskom rasvjetom, sustavima za upravljanje rasvjetom te mjerama učinkovitosti rasvjete. Upoznati studente sa zahtjevima glede projektiranja električnih instalacija i elektroenergetskih postrojenja, s vrstama zaštite od munje, mjerama zaštite u instalacijama na gradilištima te mjerama održavanja elektroenergetskih postrojenja

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Temeljni pojmovi i nazivi (mjerne veličine i mjerne jedinice, označavanje sustava niskonaponskih mreža, vrste kvarova, mreža i instalacija). Važeći elektrotehnički propisi i standardi. Gromobranske instalacije. Djelovanje električne struje na ljudsko tijelo. Zaštita od indirektnog i direktnog napona dodira. Vodovi i mreže niskog napona. Pad napona na vodu i izbor voda s obzirom na opterećenje. Vrste trošila i potrošačka postrojenja. Nadstrujni zaštitni organi. Napredne električne instalacije. Osnovne svjetlotehničke veličine, klase rasvjete, kriteriji kvalitete rasvjete i propisi. Unutarnja i vanjska rasvjeta. Sustavi za upravljanje rasvjetom, projektiranje rasvjete. Učinkovitost rasvjete. Legislativa i dokumentacija za projektiranje i izgradnju električnih postrojenja, mreža i instalacija. Zahtjevi projektne dokumentacije, vrste električnih shema. Tehnički propis za NN električne instalacije, Zakon o gradnji. Zaštita od munje i požara u električnim instalacijama, mjere zaštite u instalacijama na gradilištima te mjere održavanja elektroenergetskih postrojenja.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Stojkov M; Šljivac, D; Topić, D ;Trupinić, K.; Alinjak, T; Arsoski, S; Klaić, Z; Kozak, D. Energetski učinkovita rasvjeta Sveučilište J.J. Strossmayera, Elektrotehnički fakultet Osijek, 2016.

2. 2 Boyce, P; Raynham, P. The SLL Lighting Handbook The Society of Light and Lighting. February 2009 .


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Zakon o gradnji

2. 2 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije

3. 3 V. Srb Kabelska tehnika, priručnik Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.

4. 4 E. Širola Cestovna rasvjeta Grafika Hrašće, 1997.

5. 5 N. Srb Niskonaponske mreže i instalacije Tehnička knjiga, Zagreb, 1991.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. interpretirati sustave uzemljenja niskonaponskih instalacija, vrste zaštita od indirektnog i direktnog napona dodira u niskonaponskim instalacijama, dijelove i način rada sustava naprednih instalacija, vrste električnih shema i dijagrama

2. objasniti osnovne svjetlotehničke veličine, izvore svjetlosti s obzirom na tehnologiju, obilježja unutarnje i vanjske rasvjete, sustave upravljanja i nadzora, mjere učinkovitosti rasvjete

3. napraviti proračun pada napona i izbora presjeka spojnih vodiča te proračun zaštite od indirektnog dodira, osnovne potrošnje energije za sustav rasvjete

4. mjerenjem odrediti sigurnost niskonaponskih instalacija, te objasniti najvažnije zahtjeve glede projektiranja električnih instalacija i elektroenergetskih postrojenja u Tehničkom propisu za NN električne instalacije i Zakonu o gradnji, dužnosti i obaveze

5. definirati i klasificirati vrste zaštite od munje, tehničke zaštitne mjere od požara u električnim instalacijama mjere zaštite u instalacijama na gradilištima te mjere održavanja elektroenergetskih postrojenja

6. klasificirati i kategorizirati vrste mrežnog prometa, kreirati i testirati liste za filtriranje mrežnog prometa, predložiti postavke QoS-aAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti