Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Integracija OIE i napredne mreže DEb3-03

ECTS 7 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 149838 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠLJIVAC DAMIR, nositelj
KLAIĆ ZVONIMIR, nositelj
PRIMORAC MARIO, suradnik
MARIĆ PREDRAG, suradnik
ŽNIDAREC MATEJ, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s utjecajem distribuirane proizvodnje iz OIE na strujno-naponske prilike u EEM te konceptima i primjenom naprednih mreža.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Zakonska regulativa za integraciju obnovljivih izvora energije u elektroenergetsku mrežu. Utjecaj distribuirane proizvodnje iz OIE na tokove snaga, struje kratkog spoja, kvalitetu električne energije i selektivnost zaštite. Napredna mjerenja i primjena. Koncept i dizajn naprednih i mikromreža. Upravljanje i pogon mikromreža. Upravljanje potrošnjom. Integracija OIE u napredne mreže. Prednosti naprednih i mikromreža u odnosu na konvencionalne mreže.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Bollen, M.H.J; Hassan, F. Integration of Distributed Generation in the Power System Wiley, 2011.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Nikos Hadziargyriou Microgrids, Arhitectures and Control IEEE Press, Wiley, 2014.

2. 2 Math H.J. Bollen Understanding Power Quality Problems IEEE Press, Wiley, 2000.

3. 3 Lajos Jozsa Tokovi snaga u mreži Skripta ETF Osijek

4. 4 Lajos Jozsa Kratki spojevi, Skripta ETF Osijek

5. 5 Thomas Ackermann Wind Power in Power System Wiley, 2007.

6. 6 HRN EN 50160:2012, Naponske karakteristike električne energije iz javnog distribucijskog sustava

7. 7 Važeća zakonska regulativa za integraciju OIE u RH

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati važeću zakonsku regulativu za integraciju OIE

2. definitati utjecaj distribuirane proizvodnje iz OIE na tokove snaga, struje kratkog spoja, kvalitetu električne energije i selektivnost zaštite

3. objasniti pojam napredna mjerenja, odrediti moguće primjene

4. objasniti osnovne koncepte i dizajn naprednih i mikromreža, interpretirati načine upravljanja i pogona mikromreža te usporediti napredne mreže u odnosu na konvencionalne

5. samostalno izvoditi napredna mjerenja, upravljati potrošnjom i integrirati OIE u naprednu mrežu na jednostavnim primjerimaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,4,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)010
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja6022,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Izrada seminarskog rada451.52,3,4Samostalan radOcjena seminarskog rada020