Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Obnovljivi izvori električne energije DEb2-05

ECTS 6 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149785 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

PRIMORAC MARIO, suradnik
ŽNIDAREC MATEJ, suradnik
ŠLJIVAC DAMIR, nositelj
TOPIĆ DANIJEL, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s tehnologijama proizvodnje električne energije i kogeneracije na obnovljive izvore energije te njihovom tehničkim, ekonomskim i ekološkim svojstvima.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Važeće europske direktive i zakonska regulativa za poticanje povećanja udjela obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije i kogeneraciji. Osnovna svojstva i trenutni status elektrana i kogeneracijskih postrojenja na OIE. Kogeneracijska postrojenja na biomasu i bioplin. Vjetroelektrane. Termoelektrane s koncentriranim sunčanim zračenjem. Fotonaponski sustavi. Geotermalne elektrane. Male hidroelektrane. Električne sheme i utjecaj pojedinih tehnologija na elektroenergetski sustav. Ekonomika proizvodnje električne energije iz elektrana i kogeneracijskih postrojenja na obnovljive izvore energije.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Masters, G.M. Renewable and Efficient Electric Power Systems Wiley 2nd edition 2013.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 L. Jozsa, D. Šljivac, D. Topić Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih i obnovljivih izvora energije, udžbenik ETF Osijek (u izradi, očekivana godina izdavanja: 2016.)

2. 2 D. Šljivac, Z.Šimić Obnovljivi izvori energije s osvrtom na gospodarenje HKAIG, 2008.

3. 3 Thomas Ackermann Wind Power in Power System Wiley, 2007.

4. 4 G.M. Masters Renewable and Efficient Electric Power Systems Wiley 2nd edition 2013.

5. 5 Kaltschmitt, Martin, Streicher, Wolfgang, Wiese, Andreas (Eds) Renewable Energy Technology, Economics and Environment Springer, 2007

6. 6 D.Pelin, D.Šljivac, D.Topić, V.Varju Utjecaj fotonaponskih sustava na regiju ETF Osijek, MTA RKK Pecs, 2014.

7. 7 REN21 Renewable Global Status Report (2014.). http://www.ren21.net

8. 8 IEA Renewables http://www.iea.org/topics/renewables/

9. 9 EC JRC Strategic Energy Technologies Information System (SETIS) reports: https://setis.ec.europa.eu/publications/jrc-setis-reports

10. 10 Važeće europske direktive i zakonska regulativa za poticanje OIE u RH

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati važeće europske direktive i zakonsku regulativu za poticanje OIE

2. specificirati sve bitne tehničke i tehnološke pojmove vezane uz elektrane i kogeneracijska postrojenja na OIE

3. evaluirati stvarna postrojenja na OIE kroz praktična iskustva

4. procijeniti isplativost izgradnje elektrana i kogeneracijskih postrojenja na OIE

5. evaluirati osnovne karakteristike elektrana i kogeneracijskih postrjoenja na obnovljive izvore energije

6. samostalno mjeriti i analizirati električne veličine u postrojenjima na OIEAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti