Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Energetska učinkovitost DEb1-04

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149737 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GLAVAŠ HRVOJE, nositelj
RENDULIĆ ILIJA, suradnik
RAŠIĆ MARKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s značenjem pojma energetske učinkovitosti i povijesnim razvojem. Na osnovu klasifikacije specifičnih područja analize energetske učinkovitosti izvršiti će se detaljna analiza svakog područja. Detaljna analiza obuhvaća: zgradarstvo kao najveći sektor potrošnje primarne energije, prometni sektor i javnu rasvjetu. Nakon usvojenih osnova pažnja se posvećuje energetskom bilanciranju i problemima koji proizlaze iz područja poboljšanja energetske učinkovitosti. Na primjeru rasvjete analizira se paradoks povećanja potrošnje uslijed povećanja učinkovitosti.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Energetska učinkovitost predstavlja način postizanja energetske neovisnosti. Kolegij analizira mjere energetske učinkovitosti kroz: učinkovitosti pretvorbe primarne energije, učinkovitosti pretvorbe u neposrednoj potrošnji i uštedi energije kroz smanjenje potrošnje. Energetskim pregledom potrošnje, koristeći faktore primarne energije, određuje potrebe za primarnom energijom svakog potrošača. Predočuje zakonske okvire i preporuke EU vezane za energetsku učinkovitost. Praktična upotreba usvojenog znanja provodi se kroz individualni projekt energetskog pregleda stambenog prostora i određivanja energetskog razreda.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Energijski audit – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 16247-1:2012)


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Directive 2006/32/Ec Of The European Parliament And Of The Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC

2. 2 Directive 2002/91/Ec Of The European Parliament And Of The Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings

3. 3 UNDP, Priručnik za energetske savjetnike Zagreb, 2008.

4. 4 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada, Zagreb, 2009.

5. 5 Energy Management Handbook, seventh edition CRC press, 2009.

6. 6 Zakon o energetskoj učinkovitosti NN127/14

7. 7 Direktiva o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti i opisati pojam energetske učinkovitosti

2. analizirati područja primjene energetske učinkovitosti

3. analizirati energetsku bilancu

4. stvarati metodološkog okvira analize Jevonsonovog paradoksa

5. stvarati prijedlog optimalnih mjera poboljšanja energetske učinkovitostiAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti