Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Vođenje elektroenergetskog sustava DEab3-02

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 115923 149827 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

GLAVAŠ HRVOJE, nositelj
PETROVIĆ IVICA, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovama regulacije u elektroenergetskom sustavu, s osnovama upravljanja elektroenergetskim sustavom, kao i s mogućnostima zadovoljenja potreba potrošača za snagom i energijom.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Osnovni fizikalni zakoni rada elektroenergetskog sustava. Regulacija djelatne snage i napona elektrane pri radu na vlastitu mrežu. Regulacija djelatne i jalove snage elektrana pri paralelnom radu sa sustavom. Regulacija djelatne snage i frekvencije EES. Kooperacija višeg stupnja između elektroenergetskih sustava. Koordinirana regulacija napona u elektroenergetskom sustavu. Upravljanje_EES-om. Komunikacijski i mrežni protokoli. Prikupljanje podataka iz realnog sustava. Aplikacijski programi. SCADA sustav. Funkcije i struktura centara daljinskog upravljanja. Dispečerski centri za vođenje pogona prijenosnih mreža (NDC-i). Struktura i zadaci programske podrške u NDC-u (EMS). Programi za ON-LINE analizu EE mreža. Programi za OFF-LINE analizu EE mreža (tokovi snaga, naponski plan. Dispečerski centri za vođenje pogona mreža. Funkcije DMS sustava. Centri daljinskog upravljanja u industrijskim postrojenjima. Programska podrška za vođenje industrijskih mreža. Inteligentna obrada alarma u EES-u. Zadovoljenje potreba za energijom i snagom u EES-u.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 L. Jozsa Vođenje pogona elektroenergetskog sustava, skripta ETF Osijek, 2005


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 P. S. R. Murty Operation and Control in Power Systems BS Publishers Hyderabad, 2008

2. 2 M. Zima, M. Bočkarjova Operation, Monitoring and Control Technology of Power Systems ETH Zürich, 2007

3. 3 A. S. DEBS Modern Power System Control and Operation DSI; 1988; ISBN: ISBN-13 978-0898382655

4. 4 T. Tomiša Vođenje elektroenergetskog sustava, sažetak predavanja FER Zagreb, 2007, http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/PREDAVANJA%5B1%5D.pdf

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. analizirati regulaciju djelatne snage i napona elektrane pri radu na vlastitu mrežu

2. vrednovati regulaciju djelatne snage i napona elektrane pri paralelnom radu s elektroenergetskim sustavom

3. stvarati predispozicije za regulaciju djelatne snage i frekvencije elektroenergetskog sustava

4. vrednovati kooperaciju višeg stupnja između elektroenergetskih sustava

5. analizirati koordiniranu regulaciju napona u elektroenergetskom sustavu

6. stvarati plan zadovoljenja potreba za energijom i snagom u elektroenergetskom sustavuAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti